آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحلهاي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

شمارهمجوز:4781.6931 شرکتبهرهبردارینفتوگازشرق در نظر دارد قطعات یدکیMASTERBLOCKVALVE ‪,7-1/16''، 10K‬ را تحت SLP-3191004097یاضاقت از طریقتامینکنندگانکاالیساختداخلخریدارینماید. شرایطمتقاضی: 1-دارابودنشخصیتحقوقی 2-داشتنتواناییمالی،تجربهوسوابقکافیومرتبط 3-تواناییتهیهضمانتنامهشرکتدرفرآیندارجاعکاربهمبلغ000/001/743 ریالودرصورتبرندهشدنارائهتضمینانجامتعهداتبهمیزان01 درصدمبلغپیشنهادی. مناقصهگزارمیتواندضمانتنامهشرکتدرفرآیندارجاعکارمناقصهگرانرادرصورتنیاز،بیشازسهماهتمدیدنماید. درضمن02 درصدبارمالیمعاملهبهبرندهمناقصهبهعنوانپیشپرداختدرقبالاخذضمانتنامهمعتبربانکیپرداختخواهدگردید.اعالممیگرددخریداقالمتحتتقاضا تنهاازشرکتهاییانجاممیشودکهدرلیستتامینکنندگانشرکتملینفتایرانحضوردارند. متقاضیانواجدشرایطشرکتدرمناقصهمیتوانندحداکثرتا51 روزپسازدرجنوبتاولآگهیجهتدریافتاسنادارزیابیکیفیبهدفترادارهخریدهایداخلیشرکت بهرهبردارینفتوگازشرقواقعدرمشهدبلوارارشاد،خیابانپیام،پالک81،طبقهدوممراجعهنمایندیاباتلفاکس79341673-150 تماسبگیرندوبایستیحداکثرتا02 روزپسازپایانمهلتدریافتمدارک،مدارکتکمیلشدهرابهآدرسذکرشدهتحویلدهند.جهتکسباطالعاتبیشترمیتوانیدباتلفاکس79341673-150 تماس حاصل نمایید. ضمنا آگهی فوق در سایتWWW.SHANA.IR و WWW.ICOFC.IR و WWW.EOGPC.IR درج میباشد.

شرکت نفت مناطق مرکزي ایران شرکت بـهرهبرداري نفت وگاز شرق

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.