آمادگی آلمان و فرانسه برای راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای در ایران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایرن/ا- از آنج//ا ک//ه اتب//اع ایرانی و خارج//ی ب//رای راهاندازی فروش//گاههای زنجیرهای در کش//ور مطابق مقررات با هیچ مشکل و محدودیتی مواجه نیس//تند، رییس س//ازمان توسعه تجارت ایران از اعالم آمادگی ش//رکتهای آلمانی و فرانس//وی ب//رای راهاندازی فروش//گاههای ب//زرگ زنجیرهای در کش//ور خب//ر داد و گفت: این ش//رکتها پیش//نهادهای عملی و برنامههای خود را از سال آینده میالدی (2018) به بعد اعالم خواهند کرد.

مجتبی خس//روتاج اظهار داشت: برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در این زمینه درخواستهایی ارائه کرده اند و بعضی از آنها که پیش//تر فعالیتهایی داشته اند، به توسعه شعبههای خود مشغولند.

وی خاطرنش//ان کرد: این ش//رکتها با راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای در شبکه توزیع کشورمان فعالند و به توزیع کاالهای داخلی ساخت ایران و ارائه برخی محصوالت و تولیدات خارجی که با رعایت قوانین و مقررات به کشور وارد شده باشد، میپردازند.

هدف از توسعه این فروشگاهها در کشور به حداقل رساندن هزینهها، تامین با کیفیت و مطابق نیاز مصرفکنندگان، کوتاه کردن زنجیره تامین کاال از تولید تا مصرف، کوتاه کردن دست واسطهها و دالالن، افزایش ش//فافیت در نظام توزیع، کنترل بهتر مسایل مالی و مالیاتی و ارتقای بهرهوری در خرید است تا مردم بتوانند با توجه به گرفتاریهای روزمره با صرف حداقل زمان حداکثر خرید را داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.