صادرات003 هزارتنمحصوالتلبنیدربهار

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایرنا- معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی از صادرات 300 هزارتن انواع محصوالت لبنی در س//ه ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این میزان صادرات نس//بت به مدت مشابه س//ال گذشته 70 درصد رشد دارد. حس//ن رکن//ی حضور ایران را در بازاره//ای صادراتی حوزه دام و طیور پراهمیت دانست و افزود: امسال این محصوالت به کشور روسیه، برخی کشورهای اروپایی و اوراسیا که متقاضیان فرآوردههای لبنی ایران هستند، صادر شده است.

به گفته وی، امسال در حوزه فرآوردهای لبنی عالوه بر افزایش تولید و تقویت بازارهای صادراتی، کشش بازار داخلی نیز بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه س//ال گذشته »سال طالیی« صادرات محصوالت لبنی ایران به کشورهای متقاضی بوده است، افزود: ما سال گذشته با داشتن مشتری مانند کشور روسیه ، صادرات محصوالت لبنی خود را به نزدیک 850 هزارتن رساندیم.

مع//اون وزیر جهادکش//اورزی گفت: در س//ال 1395 نزدیک به 9 میلیون و 650 هزارتن شیرخام در کشور تولید شد که به نظر میرسد طب//ق برنامهریزی س//الجاری ای//ن رقم به بی//ش از 10 میلیون تن افزایش یابد.

رکنی درباره سرانه تولید و مصرف شیر و فرآوردههای لبنی در کشور افزود:سالگذشتهنزدیکبه111 کیلوگرمسرانهتولیدشیرخامداشتیم که این رقم به طور تقریبی نزدیک میانگین جهانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.