حرف و حدیث در مورد توقف ارائه آمار تجارت خارجی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در حالی که یکی از شعارها و رویکردهای گمرک ایران، انتشار بر خط اطالعات روزانه تجارت خارجی و در دسترس بودن برای عموم و خدماتگیرندگان است اما در روند ارائه این اطالعات توقف ایجاد شده است. از این رو با اینکه باید ظرف چند روز آینده جزئیات صادرات و واردات تیرماه از سوی گمرک اعالم شود، اما همچنان مسووالن این سازمان از ارائه گزارشحجمتجارتخارجیکشورخودداریمیکنندکهبه نظر میرسد آمار تجارت خارجی در سه ماه متوالی به دالیل مسایلسیاسیاعالمنمیشود.بهگزارشفارس،شنیدهشده کرباسیان رییس کل گمرک در پی دریافت برخی مشاورهها و تفسیرهای نادرست از روند تجارت خارجی، دستور داده تا تعیینتکلیفتیمجدیداقتصادیدولتدوازدهم،انتشارآمار تجارت خارجی متوقف شود. پیشتر البته یکی از بهانهها و توجیهعدمارائهآمارتوسطمسووالنفناوریاطالعاتگمرک به روزرس//انی سایت عنوان شده بود.این در حالی است که چندی پیش نیز وزیر اقتصاد هم در پاسخ به سوالی مبنی بر علت عدم انتشار آمار تجارت خارجی سکوت اختیار کرد. در این میان برخی از کارشناسان و اعضای اتاق بازرگانی دلیل منتشر نشدن تجارت خارجی را منفی شدن تراز تجاری و کاهش صادرات در چند ماه اول سالجاری میدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.