گرانی روغن فعال نهایی نیست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس- با توجه به درخواس//تهای متعدد صنایع مختلف برای افزایش قیمت محصوالتش//ان، س//ازمان حمایت حسابی مشغول اس//ت. در همین رابط//ه دبیر انجمن روغن نباتی با اش//اره به عدم تعیی//ن قیمت جدید روغن به دلیل تراکم کاری س//ازمان حمایت، گفت: احتماال نتیجه کارشناس//ی سازمان حمایت طی هفته جاری مش//خص و پس از آن، برای تصمیمگیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار دولت ارائه خواهد شد.

داریوش محمودی با بیان اینکه کار کارشناسی قیمتگذاری روغن هنوز در س//ازمان حمایت تمام نشده است، اظهار داشت: امیدواریم کارشناسی قیمت روغن نباتی توسط سازمان حمایت در هفته جاری به اتمام برسد و پس از آن پیشنهاد افزایش قیمت روغن به کارگروه تنظیم بازار دولت ارائه شود.

به گفته وی، تولیدکنندگان روغن نباتی با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید روغن، درخواست افزایش قیمت محصوالتشان را به سازمان حمایت ارائه کردند تا بر اساس هزینه تولید و با در نظر گرفتن حاش//یه س//ود تولیدکنندگان در م//ورد قیمت جدید روغن نباتی تصمیمگیری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.