کره خود به خود گران شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تس/نیم- قیمت کره همزمان با گرانفروش//ی لبنیات در سطح خردهفروش//ی افزایش یافته به طوری که قیمت هر کره 50 گرمی ی//ک برند )پرفروش و قدیم//ی( با 200 تومان افزایش، از 1500 به 1700 تومان رسیده است.

گش//ت و گذاری در بازار حاکی از آن اس//ت که قیمت کره بعد از ش//ش ماه از افزایش قیمت رس//می این محصول دوباره در سطح خردهفروشی توسط یکی از برندهای پرفروش گران شده است.

این در حالی اس//ت که سابقه نش//ان داده است که این افزایش قیمتها سریالی بوده و بعد از افزایش قیمت یک برند، سایر صنایع نیز اقدام به افزایش قیمت میکنند و برخورد دستگاههای نظارتی و جریمه صنایع، تاثیری در این افزایش قیمتها نداشته است.

قیمت شیر پاستوریزه از اواخر اسفندماه سال گذشته 200 تومان توس//ط یکی از برندهای صنایع لبنی افزای//ش یافت و این افزایش قیمت به س//ایر تولیدکنندگان نیز تسری یافت. این در حالی است که سازمان حمایت در مقام عمل تا امروز نتوانسته اقدام تاثیرگذاری به نفع مصرفکنندگان در این باره داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.