حجتی وزیر کشاورزی میماند؟

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایس/نا- به نظر میرسد رییسجمهور قصد دارد محمود حجتی را ب//ار دیگر به عنوان وزیر جهاد کش//اورزی به مجلس معرفی کند چرا که یک مقام ارش//د در وزارت جهاد کش//اورزی اعالم کرد که حجتی با درخواست اتحادیهها و تشکلهای بخشخصوصی و تاکید مس//ووالن دولتی برای دولت دوازدهم در وزارت جهاد کش//اورزی باقی میماند.

از ابتدای امسال زمزمههای کنارهگیری حجتی از دولت یازدهم یا انصراف او از ماندن در این وزارتخانه برای دولت دوازدهم به گوش میرسید که البته دالیل مختلفی برای این تصمیم مطرح میشد تا جایی که حتی به حاللیت طلبی حجتی در آخرین جلس//ه شورای معاونان وزارت جهاد کشاورزی رسید. اما به تازگی یک مقام ارشد در وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت: با درخواست بخشخصوصی و تاکی//د رییسجمهور، معاون اول رییسجمهور و برخی از بزرگان نظام، محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی میماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.