مقابله با مازاد عرضه

Jahan e-Sanat - - NEWS - نمایه

گ/روه انرژی- بازار نف//ت با فراز و نشیبهای فراوانی همراه است؛ از یک طرف افزایش تولید نفت نیجریه و لیبی و همچنی//ن افزایش ص//ادرات اوپک و از طرف دیگر کاه//ش موجودی نفت آمریکا و نشانههایی مبنی بر رشد تقاضا در برخی کشورها از مهمترین مسایلی اس//ت که اخیرا روی ب//ازار نفت تاثیر داشته است.

ب//ا وج//ود تواف//ق اوپ//ک و س//ایر تولیدکنندگان بزرگ برای کاهش تولید حدود8/1 میلیونبشکهدرروز،استمرار نگرانیها نسبت به اشباع عرضه، کاهش حدود 15 درصدی بهای معامالت نفت آمریکا در نیمه اول سال میالدی جاری را به دنبال داشت.

بهای معام//الت آتی نفت آمریکا روز جمعهپسازاینکهشرکتپترولجستیک پیشبینی کرد تولید نفت اوپک در ژوئیه افزای//ش خواهد یافت ح//دود دو درصد س//قوطکردوبهپایی//ن64 دالردرهر بشکهرسید.

به گفته تحلیلگران، تالشهای اوپک ب//رای محدود کردن عرضه با تولید رو به رشد شرکتهای حفاری شیل آمریکا و سایرتولیدکنندگانیکهامیدوارهستنددر ماههای آتی از قیمتهای باالتر نفت سود ببرند،تضعیفشدهاست.

به گفته رابی فریزر، تحلیلگر کاال در شرکت»اشنایدرالکتریک«،بازاراعتمادش بهتاثیرتوافقکاهشتولیدبرمتعادلشدن مجدد عرضه و تقاضا را از دست داده است و مناب//ع متعدد ژوئ//ن را ماه ضعیفی در پایبندی تولیدکنندگان به توافق کاهش تولید عن//وان کردهاند و انتظار میرود در ژوئیه میزان پایبن//دی به توافق کاهش بیشتریپیداکند.

در همین حال دانیل گاربر، مدیرعامل شرکت »پترو لجستیک« در ایمیلی به رویترزنوشت:انتظارمیرودعرضهاوپکدر ژوئیهاز33 میلیونبشکهدرروزفراتررود که541 هزاربشکهدرروزافزایشنسبت بهژوئنرانشانمیدهد.اینافزایشتولید تحت تاثیر تولید باالتر از سوی عربستان س//عودی، امارات متحده عربی و نیجریه خواهدبود.

حجمتولیدژوئیهافزایشبیشاز006 هزار بشکه در روز نسبت به متوسط تولید درنیمهاولسال7102 رانشانمیدهد.

ش//رکت »پترو لجس//تیک« یکی از شرکتهای مشاورهای است که با بررسی آم//ار نفتکشها، عرضه اوپ//ک را برآورد میکند.

طبق آمار منابع ثانویه، تولید اوپک در ژوئن393 هزاربشکهدرروزافزایشیافتو 32/611هب میلیونبشکهدرروزرسید.

براساساینگزارش،اینافزایشتحت تاثیرتولیدنیجریهولیبیکهازتوافقکاهش تولیدمعافشدهاندوهمچنینعرضهبیشتر از سوی عربستان سعودی و عراق بود.

اوپک و برخی از کش//ورهای خارج از سازمان مانند روسیه توافقی برای کاهش حدود 1/8 میلیون بشکه در روز تا پایان مارسس//ال8102 رااجرامیکنند.قرار استروزدوشنبهوزرایمتعددکشورهای عضو و غیرعضو اوپک به منظور بررسی توافق مذکور، در س//نپترزبوگ روسیه دیدارکنند.

عصام الم//رزوق، وزیر نفت کویت که ریاستکمیتهمشترکوزرارابرعهدهدارد، اظهار کرده است شرکتکنندگان ادامه کاهشتولیدراموردبحثقرارمیدهند.

ای//ن کمیت//ه میتوان//د در صورت لزوم برای تغییر شرایط توافق به اوپک توصیههاییکنداماتحلیلگراننسبتبه اینکه این سازمان مساله افزایش تولید نیجریه و لیبی که اعضای اوپک هستند ولی از مشارکت در توافق کاهش تولید معاف شدهاند را مورد رسیدگی قرار دهد، بدبین ماندهاند.

دانکاتزنبرگ،تحلیلگرارشددرشرکت آمریکایی»بیرداندکو«معتقداستهیچ انتظاریوجودنداردوهیچاتفاقخاصیدر این نشست روی نخواهد داد.

ایندرحالیاستکهوزیرانرژیامارات گفت امیدوار اس//ت شکاف بین عرضه و تقاضای جهانی نفت در نیمه دوم س//ال جاری میالدی همزمان با افزایش تقاضا، کاهش یابد.سهیل بن محمد المزروعی گفت: »شاهد تقاضای خوب و کند شدن روند افزایش تعداد سکوهای حفاری در آمریکاهستیم.«

»اکنون ما در آغاز سه ماهه سوم سال قرارداریموتقاضادرسهماههسومافزایش مییابد. انتظار دارم توافق )کاهش تولید( در سه ماهه سوم و چهارم سال تاثیر قابل توجهیداشتهباشد.«

این در حالی است که با وجود تمدید توافقکاهشتولید،نگرانیهادرموردعرضه باالی نفت اوپک موجب شده قیمت نفت نتواندبهرقمکلیدی05 دالربرسد.

وزیر انرژی ام//ارات گفت: »امارات به تعهدات کاهش تولید خود پایبند است... شاهد افزایشهایی در تولید نفت برخی کشورهابودهایمکهبهدلیلموقعیتویژهای کهداشتندعضوتوافقنیستند.«

تجارنفتیمنتظرنشستروزدوشنبه تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک در سنپترزبورگ روسیه هستند تا ببینند آیا کشورهای عضو توافق کاهش تولید اقدام//ی برای مقابله ب//ا افزایش تولید نیجریه و لیبی پیشنهاد میکنند یا نه. این دو کشور از توافق کاهش تولید اوپک معافهستند.

برگزارییکجلسه،راهگشای مشکالت بازار جهانی نفت نیست

در همین راس//تا یک کارش//ناس اقتص//ادی ب//ا اش//اره به جلس//ه روز دوشنبه وزرای کشورهای اوپک و سایر تولیدکنن//دگان غیراوپک گفت: اوپک نیازمند برگزاری جلسات بیشتری است و با برگزاری یک جلسه مشکالت بازار حل نمیشود.

مهدیامیرمعینیدرگفتوگوباایسنابا تاکیدبراینکهمهمترینموضوعدرجلسه روز دوشنبه وزرای کشورهای اوپک و سایر تولیدکنندگانغیراوپککشورهاینیجریه و لیبی اس//ت، اظهار کرد: از آنجا که این دو کشور ظرفیت تولید داشتند، تصمیم گرفتندخارجازسهمیهاوپکتولیدکنند اماهمینافزایشتولیدباعثافزایشعرضه دربازاریشدکهتقاضادرآنپاییناستو همهعواملدستبهدستهمدادتااینکه قیمتجهانینفتکاهشیابد.

وی در م//ورد احتمال کاهش تولید نفت توس//ط اوپک توضی//ح داد: ممکن است عرضه کل اوپک کاهش پیدا کند یا اینکهفقطکشورهایلیبیونیجریهتولید خودراکاهشدهند.موضوعایناستکه نیجریهولیبیتولیدخودراکاهشدهند. البته به نظر نمیآید که این دو کشور زیر بارکاهشتولیدروند.

این کارش//ناس اقتص//ادی ادامه داد: مسووالنایندوکشوراخیراتاکیدکردهاند که تولیدات خود را کاهش نخواهند داد. از طرف دیگر نیجریه در این نشست حضور نخواهدیافتومنفکرنمیکنملیبیهم دراینجلسهبهکاهشتولیدتندهد.

امیرمعینیتاکیدکرد:البتهمیتواناز این دو کشور درخواست کرد میزان تولید خودرادرهمینسطحنگهدارندوافزایش ندهند.باتوجهبهشکنندگیبازارنفتبه نظرنمیآیداجالسمنجربهبهبودقیمتها شود و این جلسه دستاورد خاصی داشته باشد.مگراینکههمهاعضایاوپکتصمیم بهکاهشتولیدبگیرند.

ویباتاکیدبراهمیتبرگزاریجلسه بی//ن اعضای اوپ//ک و غیراوپک اظهار کرد: افزایش تعداد جلسات، همگرایی بیشتری ایجاد میکند زیرا بحثهایی که مس//ووالن، وزرا و کارشناس//ان در جلسات مطرح میکنند منجر به اجماع میش//ود. مش//کل بازار جهانی با یک جلسه حلشدنی نیست و نیاز به رایزنی بیشتری دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.