مشکلبانکیدراجرایقراردادفاز11 وجودندارد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزی//ر نفت با بیان اینکه مش//کل بانکی در اجرای قرارداد توس//عه فاز 11 پارسجنوبی وجود ندارد، گفت: پرداختهای آنها، به هیچوجه وارد سیس//تم مالی ایران نمیشود که با مشکل روبهرو شود.

به گزارش ایرنا، بیژن زنگنه درباره وجود موانع بانکی در قرارداد توسعه فاز 11 پارسجنوبی، اظهارکرد: مشکلی در اجرای این قرارداد وجود ندارد و پرداختهای آنها، وارد سیستم مالی ایران نمیشود.

وی درب//اره م//راودات بانکی قرارداد با ش//رکت توتال فرانس//ه و دیگر اعضای کنسرس//یوم بینالمللی ف//از 11 پارسجنوبی تصریح کرد: توتال و اعضای کنسرسیوم، پرداختهای خود را به پیمانکاران بدون مشکل انجام خواهند داد.

نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم 12 تیرماه امسال میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم بینالمللی به رهبری توتال برای توسعه فاز 11 پارسجنوبی امضا شد.

ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارسجنوبی چهار میلیارد و 800 میلیون دالر است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب )معادل دو میلیارد فوتمکعب( به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارسجنوبی مشترک با قطر افزوده میشود.

این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی است که پس از لغو تحریمها امضا شد.بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بینالمللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده که شاخه بینالمللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل میدهند.

سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 50/1 درصد است. شاخه بینالمللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 19/9 درصد سهم دارند.

این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه دو میلیارد فوت مکعب )برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب( گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارسجنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا میشود.

وزیر نفت تاکید کرده است: خواسته و فرمایشات رهبر معظم انقالب نیز در روند تدوین و تصویب چارچوب الگوی جدید قراردادهای جدید نفتی رعایت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.