افزایش ظرفیت نیروگاههای کشور

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در چهار سال گذشته عملیات اجرایی 20 هزار مگاوات نیروگاه جدید آغاز شده که تاکنون حدود 8 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده و در طول سال جاری و قبل از تابستان 1397 نیز به میزان 4 هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد شبکه برق سراسری میشود.

به گزارش ایس//نا، در طول چهار س//ال گذشته نیز در دولت یازدهم 54 واحد نیروگاه جدید در سطح کشور به بهرهبرداری رسید و ظرفیت نیروگاهی مرز 77 هزار مگاوات افزایش یافت که با بهرهبرداری از این 12 هزار مگاوات نیروگاه جدید تا سال آینده ظرفیت نیروگاهی کشور به 80 هزار مگاوات خواهد رسید. عالوه بر این در چهار سال گذشته5/4 میلیون مشترک جدید نیز به مشترکین برق اضافه شده و شمار مشترکین برق کش//ور به مرز 34 میلیون اش//تراک رسیده، همچنین در دولت یازدهم ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر نیز با رشد قابل توجهی مواجه بوده است، بهطوریکهظرفیتنیروگاههایتجدیدپذیردرچهارسالاخیراز561 به 400 مگاوات نزدیک شده و تا پایان سالجاری نیز این میزان به حداقل 600 مگاوات خواهد رسید.از سوی دیگر در راستای برنامه ملی ارتقای بهرهوری انرژی، در سال 1395 عملیات اجرایی نیروگاههای جهرم، پرند، سبالن، کاشان، فردوسی، ارومیه، عسلویه، رودشور و چابهار مجموعا به ظرفیت5453 مگاواتآغازشدهاستهمچنینتکمیلوبهرهبرداریبیشاز 2500 مگاوات نیروگاه جدید شامل افتتاح دو نیروگاه برقابی رودبار لرستان وداریانجمعابهظرفیت503 مگاوات،واردمدارشدن11 واحدنیروگاهی مجموعا به ظرفیت 1820 مگاوات و 121 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از جمله برنامههای اجرایی دولت یازدهم بوده است.

عالوه بر این تا پایان سال 1395 به میزان 145 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده به بهرهبرداری رس//یده و در همین م//دت برای 2233 مگاوات موافقتنامه احداث جدید صادر و 51 فقره قرارداد خرید تضمینی جدید به ظرفیت 524/5 مگاوات مبادله شده است.

شروع عملیات اجرایی احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق توسط بخش خصوصی و دولتی نیز جزو دیگر برنامههای وزارت نیرو بوده به طوریکه در راستای برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی در سال ،1395 عملیات اجرایی نیروگاههای ماکو، قشم، غرب مازندران، خرمآباد، داالهو، المرد، هریس و س//یکل ترکیبی بندرعباس مجموعا به ظرفیت 10072 مگاوات آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.