رفع موانع صادراتی محصوالت پتروشیمی به چین

Jahan e-Sanat - - NEWS -

به گفته معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با رایزنیهای انجام شده میان مقامات دولتی ایران و چین موانع صادرات محصوالت پتروشیمی و نقلوانتقال منابع مالی، به طور کامل تسهیل خواهد شد.

مرضیهشاهدایی،مدیرعاملشرکتملیصنایعپتروشیمیدرگفتوگو با نیپنا، اظهار کرد: برخی از مجتمعهای پتروش//یمی در مورد صادرات محصول به کش//ور چین و نقلوانتقال پول با مشکل مواجه شدهاند که خوشبختانه با پیگیریهای وزارتخانههای نفت و اقتصاد، روند صادرات ادامه دارد.

ویبابیاناینکهتمامیتعهداتدرمتنقراردادهایصادراتیپتروشیمی اجرامیشود،تصریحکرد:باپیگیریهایانجامشدهبرخیمشکالتموجود بهزودی حل خواهد شد.

مدیرعاملشرکتملیصنایعپتروشیمی،همچنینگفت:تفاهمنامههای امضا شده با توتال و شل به مراحل عملی رسیده و تیمهای ایرانی و خارجی در حال بررسی نهایی امور فنی و اقتصادی هستند.

مرضیه شاهدایی اظهار کرد: حضور شرکتهای خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی کشورمان برای بهبود فرآیند و ارتقای دانش فنی و نیز سرمایهگذاری روند خوبی دارد و تفاهمنامههای امضا شده با توتال و شل به مراحل عملی رسیده است و تیمهای ایرانی و خارجی با جدیت در حال بررسی امور فنی و اقتصادی طرحها هستند که حاصل این بررسی منجر به عقد قرارداد اصلی خواهد شد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.