تهدید جدید نفتی هند علیه ایران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

براساس اعالم وزیر نفت هند، این کشور به دلیل رفتار ایران در کاهش م//دت زمان پرداخت پول نفت از س//ه به دو م//اه، خرید نفت از ایران را کاهش میدهد.

به گزارش رویترز، وزیر نفت هند اعالم کرد: پاالیشگاههای هندی در نظر دارند در سال 2017-2018 نسبت به سال گذشته نفت کمتری از ایران خریداری کنند.درمندرا پراتهان گفت: ایران از ما میخواهد که پول نفت را 60 روزه پرداخت کنیم. این در حالی است که سال گذشته ما این پول را 90 روزه پرداخت میکردیم.وی تصریح کرد: پاالیشگاههای دولتی هند میخواهند واردات نفت برای آنها بهصرفه و اقتصادی باشد. وزیر نفت هند جزییات بیشتری در این باره اعالم نکرد.

مناب//ع آگاه پیش از این به رویترز اعالم کرده بودند پاالیش//گاههای دولتی هند تصمیم گرفتهاند تا مارس8102 خرید از ایران را تا یکچهارم کاهش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.