كدام مخدر و افراد مشمول قانون »مواد مخدر دولتي« ميشوند

Jahan e-Sanat - - NEWS - اتفاق روز

رييس كميته مستقل مبارزه با مواد مخ//در با دفاع تمامق//د از طرح »توزيع مواد مخدر دولتي در كشور« آن را عاملي در كاه//ش پولهاي كثيف دانس//ت و توضيحاتي درخصوص مخدرها و افرادي كه مش//مول توزيع مواد مخدر دولتي ميشوند، ارائه كرد.

علي هاشمي ضمن اشاره به جزييات »توزيعموادمخدردولتيدركشور«گفت: پيشبينيميكنمباايناستراتژيحداقل مديريت مصرف مواد مخدر به دس//ت سياس//تگذاران و كنترلكنندگان نظام بيفتدوبهاينترتيبپولكثيفدردست قاچاقچياننيزكاهشخواهديافت.

ويدرخصوصاينكهچهموادمخدري در جريان اين طرح توزيع خواهد شد نيز گفت: براساس آخرين آمارها حدود 60 درصد مصرف كنندگان كش//ور ترياك و مش//تقات آن را مصرف ميكنند و در اين طرح نيز فقط بر آزادسازي »ترياك« اشاره شده است، هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظامدرماده14 آنآمدهاس//تهرنوع موادمخدريباتشخيصپزشكميتواند دراختيارفردبيمارقرارگيرد.تاجاييكه حتي اگر پزشك تشخيص دهد فرد نياز به تزريق يا دريافت هرويين دارد نيز اين مجوز صادر خواهد ش//د. در حال حاضر بسياري از جانبازان به علت وضعيت خود مرفينمصرفميكنند،بهاينترتيبدر قانون مبارزه با مواد مخدر خيلي محكم اين مجوز به منظ//ور مديريت مصرف باهدف درمان داده ش//ده است كه البته در جري//ان تصويب توزي//ع مواد مخدر دولتي در كشور اين فضا كليتر خواهد شد و اين قانون از حالت خاص و ويژه در آمدهوشاملديگراننيزميشودكهالبته نيازمند نظارت و سياست قوي است تا از اين راهبرد سوء استفاده نشود.

وي در ادامه به نشت متادون در بازار آزاد نيز اشاره كرد و گفت: متادون درماني همدرراستايمديريتمصرفموادمخدر اعمال ميشود و دنيا نيز اين روش را در پيش گرفته است اما متاسفانه در كشور ما به دليل عدم نظارت دقيق قسمتي از آن قاچاق ميشود كه اگر اين موضوع از همين االن كنترل نشود سيستم شبه مافيايي به خ//ود خواهد گرفت، به اين ترتيببايدسيستمنظارتيقويدركشور وجود داشته باشد تا بر اجراي سياستها نظارتكند.رييسكميتهمستقلمبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه همواره گفتهام يكي از سياس//تهاي صحيح قبل از انقالب كشت خش//خاش در كشور بود، گفت: در آن زمان خش//خاش در كشور توليد ميشد و با قيمت ارزانتر و بدون آلودگي در اختيار معتادان قرار ميگرفت؛ در حال حاضرنيزمعتقدمبااتخاذسياستتوزيع م//واد مخدر دولتي در كش//ور اين مواد سالم و بدون آلودگي و با قيمت ارزانتر در اختيار افراد قرار خواهد گرفت كه اين مساله باعث كاهش مرگ و مير افراد نيز خواهد شد.

هاش//مي در پاسخ به اينكه اين مواد مخدردولتيدراختيارچهگروهازمعتادان قرار ميگيرد، گفت: در حال حاضر اين موارد مشخص نشده است زيرا بايد پس ازتصويبطرحدرمجلسشوراياسالمي آييننامه آن مبني بر نحوه توزيع و گروه هدفبهطورمشخصتنظيمشود.

وي گف//ت: در صورت تصويب طرح توزيع مواد مخدر دولتي، در مرحله اول و پايلوت، از مواد مخدر سنتي )ترياك( آغاز خواهد شد و ممكن است پس از آن متناسبباشرايط،دامنهتوزيعگستردهتر شده و به ساير مواد نيز برسد.

خسارتساالنه05هزارميليارد توماني مواد مخدر به كشور

رييس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام به ارائه طرح» كشت شقايق« در دولت دوم اصالحات اشاره كرد و گفت: در آن زم//ان براي اولينبار با هدف برتر كردن استراتژي و راهبرد مديريت مصرف در مقابل استراتژي مبارزه با مصرف، طرح »كشتشقايق«رامطرحكرديم.بههمين ترتيبدرحالحاضرمعتقدممطرحشدن راهبردهايي مبني بر»توزيع مواد مخدر دولتي« در كشور راهبرد صحيحي است و در زمره استراتژي مديريت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار ميگيرد.

هاش//مي ادامه داد: نتيجه مبارزه با مصرف همان چيزي اس//ت ك//ه امروز ميبينيموميليونهانفربهزندانرفتند، خانوادهها متالش//ي شدند، هزينههاي جامعه باال رفت و در حال حاضر اقتصاد و خسارت مواد مخدر به كشور ساالنه 50 هزار ميليارد تومان اس//ت كه تقريبا64 درصد اين خسارت اقتصادي به مصرفي ارتباط دارد كه پول آن به جيب مافيايي ميرود كه همه جا را با اين پول به فساد كشاندهاست.

فس/ادپولكثي/فبهمجلس هم رسيده

اين مقام مسوول در ادامه با بيان اينكه متاسفانه حتي فساد اين پول كثيف به خود مجلس نيز رس//يده است، گفت: اجرايسياستهايمديريتكاهشتقاضا درقالبتوزيعموادمخدردولتيدرنهايت به كاهش پول كثيفي كه در حال حاضر در دس//ت مافياست كمك ميكند زيرا امروز ميبينيم كه اين پول كثيفي كه مافيا از طريق توزيع و قاچاق مواد مخدر به دست ميآورند هزاران دستگاه دولتي ازجملهوكيل،قاضي،مبارزهكنندهو...رابا پخش پول آلوده كرده است. اين در حالي استكهاجرايچنينسياستهاييباعث ميشود سالمسازي محيط خود را داشته باشيم زيرا در جريان اجراي اين سياست فضا شفاف خواهد شد.

رييس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامهداد:مجمعتشخيصمصلحتنظام براي نخستين بار بهطور رسمي در بند 75سياستهايكليبرنامهششمتوسعه مسالهمديريتمصرفرابهدستگاهكشور ابالغ كرد و براي آنها زمان تعيين كرد كه طي يك برنامه پنجساله بايد 25 درصد كاهش مصرف در كش//ور داشته باشيم كه البته معتقدم آمار نبايد به اين صورت سنگين ابالغ ميشد، اما در نهايت شاهد آن هستيم كه امروز استراتژي مديريت مص//رف در حال جايگزيني مب//ارزه با مصرف شده است.

از توزي/ع دولتي م/واد مخدر دفاع ميكنم

هاش//مي در ادامه ب//ا تاكيد برآنكه اعالم آمادگي ميكنم كه هر كس//ي در هر س//طحي كه بخواهد در اين زمينه مناظرهاي داش//ته باشد حاضرم حضور داش//ته و از اين اس//تراتژي دفاع كنم، گفت: استراتژي مديريت مصرف فوايد بسيار زيادي دارد، بزرگترين فايده آن اس//ت كه با اين روش ميتوان از تغيير الگوي مصرف در كشور جلوگيري كرد. اين در حالي است كه فايده بزرگتر اين استراتژي آن است كه با اين روش ميان قاچاقچي و مصرفكنندگان حائل قرار داده ميشود.

وي در ادامه با بيان آنكه اين استراتژي با مس//الهاي بزرگتر از مصرف، مقابله و مبارزه ميكند به »بحران مواد مخدر« در كشور اشاره كرد و گفت:بحران مواد مخدر سكه دورويي است كه يك روي آن جذابيت باالي اقتصادي و روي ديگر آن وجود تقاضاي جدي در كشور است.

هاش//مي در ادامه به باال بودن تقاضا در كش//ور نيز اش//اره كرد و گفت: روي ديگر سكه بحران مواد مخدر در كشور جدي ب//ودن تقاضاي آن اس//ت كه از طريق مديريت مص//رف ميتوانيم اين روي سكه را تا حدي بشكنيم و مديريت ومهاركنيم.

وي در ادام//ه خاطرنش//ان كرد: هر چند سياست مديريت كاهش تقاضا و در راستاي آن توزيع مواد مخدر دولتي روشي صحيح است اما ريشه برخورد با جدي بودن تقاضا در كشور به اصالحات بزرگازجملهاصالحاتبزرگساختاري، سياسي،اقتصادي،ايجادرونق،اشتغالو... برميگردد.

رييس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان آنكه سياست مديريت مصرف به ما كمكميكنددرجريانبحرانموادمخدر حداقلدولتمداخلهكند،تاكيدكرد:البته اي//ن كار نيازمند نظارت صحيح و قوي است. آنچه طي 40 سال اخير ديدهايم مبارزهبامصرفبودهاستكهحداكثر02 درصدموفقيتو08 درصدنيزخسارت و آسيب داشته است اين در حالي است كه پيشبيني ميكنم در صورت اجراي صحيحسياستمديريتمصرفوتوزيع مواد مخدر دولتي در كشور، 80 درصد فاي//دهبراينظامو02 درصددرنهايت خسارتخواهدداشتكهالبتهبايدسعي كنيم حتي اين خسارت 20 درصدي را نيزنداشتهباشيم.

هاشمي تاكيد كرد: يقينا براي اينكه هر چه بهتر اين سياست در كشور اجرا شود بايد راهكارهاي بهتري را پيشنهاد دهيم و فضا را براي ارائه پيشنهادات موثر باز بگذاريم و از حالت طنز و شوخي نيز فاصله بگيريم زيرا طي روزهاي گذشته شاهد ايجاد فضاي طنزي مبني بر توزيع مواد مخدر دولتي در كشور هستيم كه البته معتقدم قسمتي از آن به استراتژي جديمافيابازميگردد.

ويتصريحكرد:مافيابسيارازماجلوتر هستند و همه ابزاري دارند براي اينكه از اجراي اين سياس//ت در كشور حتي با كشاندن آن به طنز و شوخي جلوگيري كنند كه البته اشكالي ندارد فضا مقداري طنزشود،امادرپشتصحنهبايدمتوجه باشيم كه از اين طريق در دام مافيايي كه دس//ت قدرت بزرگي بر توزيع، قاچاق و ترانزيتموادمخدردارند،نيفتيم.

رييس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيدبرآنكهپيشبينيميكنمازطريق اين استراتژي حداقل مديريت مصرف مواد مخدر به دس//ت سياس//تگذاران و كنترلكنندگان نظام خواهد افتاد تاكيد كرد: بايد به س//مت تقوي//ت نهادهاي مدني در راستاي مديريت مصرف مواد مخدر در كش//ور برويم بهطوريكه در كشورهاي پيشرفته شاهد هستيم كه حدود 80 درص//د كاهش تقاضا در آن كش//ورها از طريق س//ازمانهاي مدني پيگيريميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.