پاسکاریحقوقکودکاندرمجلس

گفتو گوی »جهان صنعت« با یک حقوقدان در مورد الیحهای که مغفول مانده؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اميرحس/ين ميراسماعيلياتف//اق دردن//اك تج//اوز و قتل آتنا اصالني در چند روز گذش//ته باز هم ي//ادآور عدم وج//ود قانوني كامل و جامع در حمايت از حقوق كودكان ب//ود. چنين حوادثي هر چند ماه در گوش//ه و كنار اين كش//ور رسانهاي ميش//ود و ميتوان ح//دس زد كه چندين برابرش به گوش رس//انهها نميرس//د، زيرا در بسياري از مواقع قانوني ب//راي دف//اع از خانوادههاي قربانيان تجاوز وجود ندارد و آنها به گمان خود براي حفظ آبروي خود و تبعيت از سنتهاي رايج و اشتباه از ش//كايت صرفنظر ميكنند. دولت محمود احمدينژاد درس//ال 1390 با كمك بس//ياري از جامعهشناسان اليحهاي براي دفاع از حق كودكان را با 80 ماده به مجلس هشتم ارائه كرده بود كه اين موارد در كميتهاي تخصصي مطرح شد و در نهايت در قالب 41 ماده به كميسيون قضايي مجلس وقت ارائه ش//د، اما در كمال تعجب آن اليحه در س//كوت خبري از دس//تور كار مجلس خارج ش//د و همچن//ان پس از روي كار آمدن دو مجلس ديگر و گذش//ت شش سال تنه//ا 9 ماده از اي//ن اليحه تصويب شده است.

سخنگوي كميس//يون قضايي و حقوقي مجل//س در گفتوگو با ايلنا اعالم كرد كه با ش//روع به كار مجدد و پايان يافت//ن تعطيالت مجلس در رابط//ه با 32 م//اده باقي مانده اليحه حقوق كودك و نوجوان تصميمگيري خواهد ش//د. حس//ن نوروزي تصريح كرد: »در آخرين جلسه مجلس، ماده 9 اليحه حماي//ت از حقوق كودك و نوجوان تصويب شد. اين ماده در رابطه با كساني است كه باعث مجروحيت، مرگ و يا سلب عقل طفل ميشوند و به مجازاتي مانند حد، جريمه و شالق محكوم ميشوند، يعني مجازات افراد كودكآزار در آن تعيين شده است.« چ//را 32 ماده ديگر اين اليحه در اين ششسالموردغفلتنمايندگانمردم در سه دوره اخير واقع شده است؟ اگر قرار است در طول شش سال فقط 9 ماده تصويب شود، پس براي تصويب 32 ماده باقي مانده بايد تا 50 س//ال آينده منتظر ماند؟

با بهمن كشاورز، حقوقدان و وكيل دادگستري تماس گرفتيم تا نظرش را در مورد جزييات و كيفيت اين 9 م//اده و 32 ماده مغفول مانده جويا شويم. همچنين پرسيديم كه دليل اين همه كمتوجهي و تعلل نمايندگان مردم ب//ه تصويب كليات اين اليحه چيس//ت و اگر قبولش ندارند، پس چرا اليحهاي جديد نوشته نميشود؟ وي به »جهانصنع//ت« گفت: »در ح//ال حاضر قانوني ش//امل 9 ماده و تح//ت عنوان دف//اع از كودكان و نوجوانان داريم كه بس//يار نارس//ا و ناقص اس//ت. مدتهاست كه بحث تصوي//ب قوانيني جدي//د و كاملتر مطرح اس//ت اما اتفاقي مهم در اين زمين//ه نميافتد. بنده چند س//ال پيش اليحهاي را كه از طرف دولت وقت به مجلس هشتم ارائه شده بود مطالعه كردم و معتقدم كه هرچند آن ه//م داراي ايراداتي بوده اما مواد كنار گذاشته شده از 9 ماده تصويب شده فعلي بسيار كاملتر و جامعتر هستند و تصويب هرچه سريعتر آنها ضروري است. علت تصويب كامل اين اليحه، با وجود نياز بس//يار مبرم به وجودش را نميدانم و ش//ايد كثرت كار مجلس و وجود لوايحي با اولويت بيشتر باعث اين تاخير شده است، اما مگر ميشود اهميت اين موضوع را كمتر از ساير موارد تصويب شده در همه اين س//الها دانست؟ قوانيني نظير قانون پيشگيري از وقوع جرم يا مبارزه با خش//ونت عليه زنان هم وضعيت مش//ابهي دارند و اميدوارم هرچه زودتر خبر تصويب نهايي اين قانون را بشنويم.«

در گزارش//ي كه هفت//ه قبل در صفحه اجتماع//ي »جهانصنعت« كار كرديم، اش//اره ش//ده ب//ود كه هيچ پاس//خي از فراكسيون زنان و چند نماين//ده اصالحطلب مجلس به تماسهاي پيدرپي خبرنگارمان داده نش//د و حاال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا كودكان اين سرزمين در دو س//ال باقي مانده از مجلس دهم زير چتر حمايتي قانون قرار خواهند گرف//ت يا در همچنان روي پاش//نه قبلي خواهد چرخيد.

ایرانعضوکنوانسیونبینالمللیحقوقکودکاناست،درحالی که نه تنها مفاد آن در ایران اجرا نمیش//ود، بلکه الیحه حمایت از حقوق کودکان نیز شش سال است که در راهروهای مجلس خاک میخورد و تصویب نمیشود و هر روز هم آسیبهای بیشتری به کودکان وارد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.