البیها به نفع مهرعلیزاده است

رقابت 6 نامزد نهايی برای شهرداری تهران؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه جامعه- انتخاب شهردار تهران در مدت كمي كه تا شروع شوراي شهر پنجم باقي مانده، به يكي از بزرگترين چالشهايكشورتبديلشدهاست.پسازاعالماساميهفت نفر از كساني كه كانديداي شهردار شدن بودند، رفتهرفته دو نفر از آنها انصراف داده و حتي مشخص شد فردي همچون بيطرف و ستاريفر بدون هماهنگي و بدون تمايل خودشان وارد ليس//ت منتخبان ش//ورا و در رايگيري ش//ركت داده شدهاند. از سوي ديگر نام عليرضا جاويد معاون قاليباف در ليس//ت شهرداري ديده شد و معمارينيوز گزارش داد زهرا نژادبهرام، فرد پيشنهاددهنده معاون قاليباف براي شهرداري بوده است. اين خود يعني خطر وجود الهه راستگويي ديگر درليستاصالحطلبان.هنوزهيچيكازاعضايشوراتوضيح ندادهاند علت حضور نام او در ليست منتخبان شهردار تهران چه بوده است. اما در ساير نامها نيز جز محمدعلي نجفي كه اگر شهردار شود، گزينه بسيار خوب و كارآمدي خواهد بود و حتي به زعم بس//ياري از افراد، شهرداري براي او كوچك است و وي شايسته وزير علوم يا وزير آموزش و پرورش شدن است تا شهردار اما ساير گزينهها چطور با سابقهاي كه دارند و برخي هم سابقه مديريت اجرايي به هيچ عنوان ندارند، قرار استازپسفسادهايپرشمارمجموعهشهرداري،08 هزار نفرپرسنل،مشكالتمتعددشهريازمصائبزيستمحيطي گرفته تا ترافيك و آلودگي هوا و مشكالت مترو ...و و بدهي 60 هزارميلياردتومانيبرآيند؟همچنينزمزمههاييبهگوش ميرسد مبني بر اينكه مهرعليزاده تالش زيادي براي شهردار شدن ميكند و البي با رسانههاي اصالحطلب را نيز آغاز كرده است. با توجه به اينكه احتمال بسياري دارد محدوديتها و فش//ارها اجازه حضور نجفي و مرعشي بر مسند شهرداري تهران را ندهد و از تنها گزينه باقي مانده منتخبان شورا كه روي او اجماع بااليي وجود دارد، مهرعليزاده باقي ميماند كه نه سابقه درخشاني در دولت اصالحات داشته و نه مديريت اجرايي قوي داشته است. همچنان شوراي شهر از اظهار نظر شفاف درخصوص نوع ساز و كار و دليل انتخاب اين افراد براي شهرداريطفرهميرودومشخصنيستچرامهرعليزادهبايد گزينه اكثريت اعضا باشد؟ بر اساس كدام برنامه ارائه شده و كدام سابقه درخشان و بهخصوص مبارزه با فساد؟ بيطرفچطوركناركشيد

همچنين به گ//زارش اصالحاتپرس، ي//ك روز بعد از انتخابهفتگزينهاصليشهرداريتهرانحبيباهللبيطرف از گزينههاي محتمل شهرداري تهران و يكي از گزينههاي هفتگان//ه از كانديداتوري ش//هرداري تهران انص//راف داد. به گزارش معمارينيوز، متاس//فانه مشخص نيست با چه مكانيسميبرخياعضايشورابهاينجمعبنديرسيدندكه نام اين گزينه توانمند را بنويسند در حالي كه نتوانسته بودند ويرامجابكنند.ايننگرانيوقتيبيشترميشودكهشايعات مشابهيدربارهنجفيوشريعتمداريبهگوشميرسددركنار اينكه احتمال اين ميرود كه مرعشي نيز با مخالفت نهادهاي حاكميتي روبهرو ش//ود. اين يعني نقص طراحي مهمترين فعاليت ش//وراي پنجم و هدر رفتن بخش//ي از تالشهاي منتخبان شوراي پنجم در اين شرايط حساس.

بهنظرميآيدمسيريكهبرايانتخابشهردارتعيينشده، ناقص است و احتمال دارد شوراي پنجم را با چالش جدي مواجه كند كه شايد بتوان دليل آن را در فقدان هياترييسه موقتدانست.

درحالحاضرشوراهياترييسهسنيداردكهشأنآنعرفا فقط تعيين هياترييسه موقت در جلسه اول است و متعارف نيستكههياترييسهسنيبيشازيكجلسهفعاليتداشته باشد. همين موضوع سبب شده نقش هياترييسه شورا از هدايتشورا،تعاملبابزرگان،هماهنگيبادولت،اطالعرساني صحيح و پاس//خگويي به افكار عمومي و رايزني با نهادهاي باالدستي، به اداره جلسات فروكاسته شود.

درواقعقضيهبيطرفدومينآسيباينپروسهناقصاست. پيش از او نيز محمود حجتي ديگر گزينه محتمل شهرداري نيز كه تعدادي از اعضا روي او اجماع داشتند، به دليل ضعف ارتباطشورابادولتوسايرنهادهاازبينگزينههاحذفشد.در حاليكهاگرمنتخبانشورايپنجميكهياترييسهمبتنيبر آراداشتند،ارتباطباحاكميت،دولتوبزرگاننهادمندميشد و ديگر شورا اسير شنيدهها و نشنيدهها نميشد. انتخابشهرداربايدعلنيباشد

علي اعطا، منتخب پنجمين دوره شوراي شهر تهران نيز درخصوص ش//فاف بودن عملكرد شورا در انتخاب شهردار عنوانكرده:قطعاموافقشفافسازيبودمكهليستمنتخبان خود را منتشر كردم. اما اين شفافسازي فقط با اعالم اسامي ميس//ر نميشود، مساله شفافس//ازي زماني اهميت پيدا ميكند كه جلسات ارائه برنامه كانديداها علني باشد. در واقع انتخاب شهردار بايد علني و بر اساس مكانيسمي باشد تا همه شهروندان در جريان انتخاب شهردار قرار گيرند. شهروندان بايد بدانند هركدام از كانديداهاي تصديگري اداره شهرشان چه برنامهاي پيشنهاد ميدهند و اعضاي شوراي شهر نسبت بهآنبرنامههاچهبحثونقطهنظريدارند.التزامبهشفافيت فقط يك شعار براي دوره انتخابات نبود، از اين رو بر اساس يك رويكرد كلي اقدام به اين كار كردم. اما در جواب پرسش شما بهطور كلي فشار افكار عمومي را نميتوان در اينگونه مسايلبيتاثيردانست. ستاريفر: مخالف شهردار شدن بودم، چرا اسم مرا در ليست گذاشتيد

از سويي ديگر محمد ستاريفر، اقتصاددان و رييس سابق سازمانبرنامهوبودجهبهمطرحشدناسمشبهعنوانگزينه شهرداري با وجود مخالفتش اعتراض كرد و خطاب به الويري گفت: نشستي را برپا كرديد و در آنجا اعالم كردم درخواست آشكار و پنهاني ندارم و قصدم كمك براي پيريزي گفتماني كاري براي اداره شهر و براي سربلندي شوراست و حرفي نيز دررابطهباشهردارنداشتم.درآخريننشستكهآقايفراهاني با چند نفر ديگر آمدند دانشكده و اصرار داشتند، باز مخالفت خود را اعالم كردم.

تلفنباران ش//دهام كه چرا راي ني//اوردهام و چرا كانديدا شدهام؟ آيا درست است كسي كه اخالقي برخورد و با خضوع رفتار ميكند، اعضاي شورا او را كانديدا كنند با وجود اينكه خود مخالفت داشته و بعد ار رايگيري چنان وانمود شود كه راي نياورده است؟

آيا اين روشها اخالقي و ارزشي است؟ آيا اين رويه به حفظ وحدتويكپارچگيوارتقايسرمايهانسانيواجتماعيجمع ما اضافه ميكند يا ريزش؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.