اساميمنتخباننظامپزشكيتهراناعالمشد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ميزان-عليجعفرياناساميمنتخبانهفتميندورهانتخاباتسازمان نظام پزشكي تهران را به اين شرح اعالم كرد.

ايرجفاضلبا8122 راي-محمدرضاظفرقنديبا7121 راي-علياصغر پيونديبا2511 راي-عليفتاحيبافقيبا4111 راي-مصطفيمعينبا 1075 راي- رحمتاهلل حافظي با 1022 راي- عليرضا س//ليمي با 1019 راي- ش//اهرخ خوشسيرت با948 راي- علي دباغ با118 راي- سيدتقي نوربخشبا697 راي-كورششيمينوريبا887 راي-محمدحسينبدخش ب//ا 769 راي- بابك زماني ب//ا 672 راي- لعبت گرانپايه با 646 راي- ايرج خسرونيا با 578 راي- ميثم رضايي با 545 راي- احمد شجاعيباغيني با 545 راي- محمدكاظم آش//تياني با735 راي- ابوالفضل افشارفرد با225 راي-علياميرسوادكوهيبا394 راي

براساساعالمجعفريانكلآرايماخوذه1354 رايبودهكهازمجموع اين آراء تنها پنج راي باطله اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.