جتشخصيودستمزد3برابري

پيشنهاد وسوسهكننده PSG براي نيمار؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مطبوعات اس//پانيايي خبر از نزديك ش//دن هرچه بيشتر نيمار به بارسلونا دادهاند. گفته ميشود نيمار در تور پيشفصل بارسلونا در آمريكا سعي ميكند همه چيز را طبيعي جلوه دهد اما كامال واضح اس//ت كه هوش و حواس//ش به پيشنهاد جديدش است.

بازيكنان بارسلونا در تالش هستند او را براي ماندن متقاعد كنند و هر كدام به شكلي با او در اينباره صحبت ميكنند.

هرچند پاريس//نژرمن پيشنهاداتي به ستاره برزيلي داده كه رد كردن آن كار آساني نيس//ت. اولين پيشنهاد وسوسهكننده دستمزد ساالنه 30 ميليون يورويي است كه تقريبا سه برابر چيزي است كه او در بارسا ميگيرد. از طرفي تيم فرانس//وي به او پيش//نهاد داده تحت ش//رايطي درصدي از سود هتلهاي

PSG را به خود اختصاص دهد و همچنين قرار شده جتي شخصي در اختيار او قرار گيرد تا هر زمان كه خودش خواست، بتواند به برزيل سفر كند و با آن به فرانسه بازگردد.

اين پيشنهادات از طرفي به خاطر لوكس بودن توجه نيمار را جلب كرده و از طرفي هم پافشاري پاريسنژرمن براي جذب او و ارائه چنين پيشنهاداتي در كنار رقمي 222 ميليون يورويي كه قرار اس//ت براي گرفتن رضايتنامه او بپردازد، به س//تاره برزيلي ثابت كرده كه او برايش//ان بازيكني بااهميت است و در پروسه اين تيم براي رسيدن به اصليترين هدف كه قهرماني در رقابتهاي ليگ قهرمانان اروپاست، حساب ويژهاي روي او باز كردهاند.

هنوز وضعيت اين بازيكن به طور كامل مشخص نيست و در برخي رسانهها صحبت از ماندن و در برخي صحبت از رفتن او در ميان است. حتي گزينههايي براي جانشيني احتمالي اين بازيكن هم معرفي شدهاند. جلسهنافرجامنيمارورييسبارسلونادرنيويورك آينده مبهم نيمار در بارسلونا همه چيز در اين باشگاه را تحتالشعاع خود قرار داده و حتي فعاليتهاي نقلوانتقاالتي را نيز با سكته مواجه كرده است.

پس از گزارش آلبرت ماسنو، خبرنگار نشريه اسپورت مبني بر اينكه نيمار در بارسا آرامش سابق را ندارد و در انديشه جدايي است، همه چيز در بارسلونا به هم ريخته است.

ابتدا مديران بارسا ادعا كردند هيچ مشكلي از جانب نيمار وجود ندارد و 200 درصد ماندني خواهد بود ولي رفتهرفته با سكوت نيمار و رفتارهاي خاص او به اين باور رسيدند كه مشكالتي جدي در مورد اين فوقستاره برزيلي وجود دارد. در يكي دو روز اخير نيز منابع فرانسوي و اسپانيايي از پاسخ مثبت نيمار به

PSG خبر دادهاند و قرار اس//ت باش//گاه فرانسوي 222 ميليون يورو رقم فسخ قرارداد نيمار را پرداخت كند. طبق ادعاي SA، جمعه شب گذشته و پيش از ش//روع تمرين بارس//ا در نيويورك، بارتومئو نيمار را فراخوانده و جلسهاي يك ربعه با وي داشته است.

چهره هر دو پس از خروج از جلسه، جدي و آشفته بود به طوري كه رييس بارسا حتي حاضر نشد با هيچكدام از خبرنگاران حاضر در محل تمرين بارسا صحب//ت كن//د و بالفاصه محل را ترك كرد. س//اعتي بعد او نشس//تي با مدير ورزش//ي بارس//لونا داش//ت و احتماال در مورد آينده تيم بدون نيمار به بحث و گفتوگو پرداختهاند.

در فرانس//ه انتقال نيمار از بارسا به PSG را يك اتفاق حتمي ميدانند. در شرايطي كه اين روزها همه منتظر خبر جديدي از نيمار هستند، نشريه لوپاريزين تيتر يك خود را به پاسخ مثبت اين فوقستاره برزيلي به PSG اختصاص داده است. به اعتقاد اين نشريه، نيمار از طريق پدرش پاسخ مثبت خود را به مديران

PSG اعالم كرده و طي يكي دو روز آينده، 222 ميليون يورو رقم فسخ قرارداد او پرداخت خواهد شد تا بزرگترين انتقال تاريخ فوتبال رقم بخورد.

نشريه اسپورت، چاپ بارسلون هم ديروز تيتر يك خود را به همين موضوع اختصاص داده و به نقل از منابع موثق خود ادعا كرده اس//ت كه كار پيوس//تن نيمار به PSG تا چهارشنبه نهايي خواهد شد. به اين ترتيب نيمار اردوي بارسا در نيوي//ورك را ت//رك خواهد كرد. او يا به پاريس ميرود تا قراردادش را امضا كند يا اينكه به اردوي PSG در اورالندوي آمريكا اضافه خواهد ش//د. نماينده تاماالختيار نيمار نيز به دفتر الليگا در مادريد خواهد رفت تا رقم فسخ قرارداد نيمار را پرداخت كند. تالشهمتيميهاينيماربرايماندگاركردناو روزنامه ماركا مدعي شد همتيميهاي نيمار در تالش هستند مانع جدايي او از جمع آبياناريپوشان شوند.

مذاكرات بين پاريس//نژرمن و نيمار در مراحل پيشرفته قرار دارد و گفته ميش//ود اين بازيكن در بازگش//ت از تور آمريكا به بارسلونا بازنخواهد گشت و مستقيما به پاريس خواهد رفت تا قراردادش را با اين تيم امضا كند. پاريسيها 222 ميلي//ون يورو براي جذب او پرداخت خواهند كرد و بارس//لونا نميتواند مقاومتي در مقابل اين پيشنهاد داشته باشد.

نيمار جمعه گذشته به همراه تيم در يك مراسم كه توسط اسپانسر خودش و بارسلونا برگزار شده بود، شركت كرد و عصر نيز در تمرينات تيم حاضر شد. آنها خود را براي ديدار مقابل يوونتوس آماده ميكنند و همتيميهايش تالش خود را براي اينكه او را متقاعد كنند در تيم بماند، شروع كردهاند.

عكسي كه از او در فضاي مجازي منتشر شد كه روي زمين دراز كشيده و دستش را زير چانهاش گذاشته به شكلي كه در حال فكر كردن است، شايعات را به اوج رسانده و احتمال جدايياش از تيم را بسيار باال برده است.

در ه//ر صورت تصمي//م نهايي با خود نيمار خواهد بود و به نظر ميرس//د اين تصميم به حدي ش//خصي باشد كه نظر همتيميها نتواند او را متقاعد به ماندن كند. ديماريا: با آغوش باز منتظر نيمار هستيم آنخل ديماريا، هافبك پاريسنژرمن پاسخي ديپلماتيك به سواالت درباره احتمال حضور نيمار در بارس//ا داد اما مدعي ش//د كه از حضور او در اين تيم استقبال ميكند.

او گفت: همه چيز به اوناي و كادر فني بستگي دارد و هيچ چيز به بازيكنان از جمله من ربطي ندارد. هر بازيكني كه به باشگاه بيايد، بدون توجه به اينكه چه كسي است، استقبالي مشابه از سوي ما دريافت خواهد كرد. باشگاه به دنبال كسب جام است بنابراين ما بازيكنان مهم زيادي داريم ولي هر كسي كه به تيم بيايد از او استقبال ميكنيم.

ديماريا درباره ش//رايطش در پاريس گفت: در پاريس خيلي خوش//حالم، خان//وادهام هم همينطور. براي من مهمترين چيز آنها هس//تند. رابطه من با اوناي امري عالي اس//ت و تنها كاري كه ميخواهم انجام دهم، اين اس//ت كه تمام تالشم را براي موفقيت تيم انجام دهم.

اين در حالي است كه ارنستو والورده، سرمربي بارسلونا مدعي شد در مورد آينده نيمار هيچ نگرانياي وجود ندارد.

والورده در پايان فصل گذش//ته جانش//ين لوئيس انريكه شد و هدايت بارسا در فصل آينده برعهده او خواهد بود. در حالي كه وبسايتها از پيشنهاد 222 ميليون يورويي پاريس//نژرمن براي نيمار خبر دادند، والورده به كلي موضوع را رد كرد. او گفت: فعال زمان ش//ايعات است. اين را متوجهايم ولي نيمار كنار ماست. با او درباره كادرفني، شروع بازيها ...و صحبت كردهام. ما او را دوست داريم و ميخواهيم او در تيم بماند. موضوع فقط وجه فوتبالي او نيس//ت بلكه ارتباط قوياش در رختكن هم موثر اس//ت. درك ميكنم كه ش//ما دائما راجع به او سوال كنيد ولي هيچ جاي نگرانياي وجود ندارد و انتقال صورت نخواهد گرفت. نيمار فردا تيم را ترك نخواهد كرد. ممكن است در آينده اتفاقي بيفتد ولي فعال نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.