هاشميانمربيزير71 سالههايهامبورگ

Jahan e-Sanat - - NEWS - رویداد

ستاره سابق تيم ملي ايران بعد از سالها حضور در كالسهاي مربيگري سرانجام به صورت رسمي وارد دنياي مربيگري شد. وحيد هاشميان ستاره سالهاي نهچندان دور فوتبال ايران و يكي از معروفترين لژيونرهاي شاغل در اروپا و باشگاههاي آلماني بعد از نزديك به چهار تا پنج سال حضور مداوم در كالسهاي مربيگري رسما وارد اين دنياي پرالتهاب شد و هدايت تيم زير 17 سالههاي هامبورگ را در دست گرفت.

به گزارش ،westline وحيد هاشميان كه هماكنون در آلمان زندگي ميكند و بين سالهاي 1999 تا 2001 بازيكن هامبورگ بوده است حاال مربي تيم زير 17 سالههاي هامبورگ شده است. در گزارش اين سايت مطرح آلماني آمده است: شغل جديد براي هليكوپتر در فوتبال آلمان با نشستن روي نيمكت زير 17 سالههاي هامبورگ رقم خورد.

اينسايتمدعيشدبازيكنيكهبينسالهاي1002 2004ات برايهامبورگ به ميدان رفت و توانست قلب طرفداران اين تيم را تسخير كند، يك بار ديگر با قبول هدايت زير 17 سالههاي اين باشگاه همكاري نزديكي را با آنها آغاز كرد تا وارد عرصهاي جديد از فعاليت حرفهاي خود در دنياي فوتبال شود. اين سايت در ادامه نوشت: با اين انتصاب حاال وحيد هاشميان در راه رسيدن به يك آرزوي بزرگ قرار دارد؛ جايي كه ميتواند روياي او را در راه نشستن روي نيمكت يك باشگاه بزرگ تحقق بخشد؛ آرزويي كه او سالهاست براي رسيدن به آن تالش ميكند و تمام مراحل و كالسهاي مربيگري را يكي پس از ديگري طي كرده است. هاشميان در گفتوگو با يكي از مجالت محلي چاپ شهر بوخوم گفته بود كه قصد دارد مربيگري را در شمال آلمان و كنار خانوادهاش آغاز كند و در اين راه كارآموزي در بوخوم ايده ابتدايي اين چهره سرشناس ايرانيها بود و حاال از كارآموزي به هدايت تيم زير 17 سالههاي هامبورگ در يكي از بهترين آكادميهاي فوتبال باشگاهي آلمان رسيده است. جايي كه او اعتقاد دارد، ميتواند همچون دوران فوتبالش در شمال آلمان و بوخوم استارتي رويايي براي او در دوران مربيگري نيز باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.