استاديومها آماده حضور خانوادهها ميشود؟

Jahan e-Sanat - - NEWS -

خاطرم هس//ت چيزي حدود 20 سال پيش براي اولينبار برادر كوچكترم را براي تماش//اي بازي پرس//پوليس- پاس )واي كه وقتي نام اين تيم ريشهدار قديمي يادم ميآيد درد و غصههايي وجودم را فرا ميگيرد كه گويي س//الها طرفدار اين تيم ب//ودهام اما هنوز برايم اين س//وال باقي است كه چرا بايد چنين تيم پرافتخاري فقط به خاطر مطامع شخصي و خواستههاي سياسي قرباني يا بهتر است بگوييم نابود شود!( به ورزشگاه رفتيم. ابتدا وقتي رضا حاجاسبويي در حال گرم كردن درون دروازه بود، يكي دو نفر از هواداران پرس//پوليس بسيار بيجهت و بيمورد شروع به فحاشي به او و خانوادهاش كردند كه واقعا جلوي برادرم خيلي خجالتزده بودم و نميدانستم پاسخ عالمت سوال و تعجب بزرگي كه در سر او ايجاد شده است را چگونه بايد بدهم. چرا قبل از بازي و پيش از هر اتفاقي او بايد مورد اهانت قرار گيرد؟ بگذريم؛ پس از گذشت نيمساعت باالي سرمان ابرهايي تش//كيل شد اما اين ابرها براي بارش نبودند بلكه از جنس دود سيگار بودند و خالصه باعث شد برادرم حسابي سرفه كند و اين نوجوان مدرسهاي كه در دوره راهنمايي تحصيل ميكرد، حسابي متعجب بود و آن روز خيلي عالمت سوال و تعجب در ذهنش نقش بست اما اين آخرين باري بود كه او را به ورزشگاه بردم و خودش هم ديگر هيچ رغبتي براي رفتن به استاديوم و تماشاي مسابقه فوتبال نداشته و ندارد.

اكنون شنيديم كه هيات رييسه سازمان ليگ در اقدامي تحسينبرانگيز تصميم به مخالفت با استعمال دخانيات در ورزشگاهها گرفته است كه به واقع جاي تحسين و تقدير دارد اما به نظر ميآيد تنها تصميم گرفتن كافي نيست و اين مساله عالوه بر همكاري و هماهنگي دستگاههاي مختلف نياز به ضمانت اجرايي دارد تا شايد با اين كار مهم بتوان در فرهنگي كردن ورزشگاهها و مهيا ساختن فضاي آنها جهت حضور خانوادهها گام محكم و اساسي برداشت. با اين اميد كه مردم فهيم، بافرهنگ و ورزشدوست ايران كمال همكاري را با تصميمگيرندههاي امر انجام دهند تا شاهد اتفاق شگرفي در اين بحث باشيم. اين مساله ميتواند پايهگذار بسياري از مباحث فرهنگي و اخالقي در ورزشگاهها باشد.

رضا فراهانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.