تيم كامپوند مردان ايران قهرمان شد

Jahan e-Sanat - - NEWS - منهای فوتبال

مهر- تيم كامپوند مردان ايران با غلبه بر انگلستان به عنوان قهرماني تورنمنت بينالمللي جمهوري چك دس//ت يافت. در ادامه تورنمنت بينالمللي تير و كمان معلوالن جمهوري چك، تيم كامپوند مردان ايران در رقابت با انگلس//تان موفق به كسبعنوانقهرمانيشد.

تيم كشورمان در اين رقابتها 227 امتياز به دست آورد در حاليكه انگلستان 222 امتياز كسب كرد و به عنوان نايبقهرماني بسنده كرد. همچنين عنوان سوم به تيماوكراينرسيد. هادينوري،رمضانبيابانيوسينامنشازادهتركيبتيمكامپوند مردان ايران را در تورنمنت بينالمللي چك تشكيل دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.