كمك01 ميلياردتومانيدولتبهفدراسيونفوتبال

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- سرپرس//ت معاونت مالي وزارت ورزش از تالش و رايزنيهاي انجام شده براي واريز هرچه زودتر كمك 10 ميلياردي دولت به حساب فدراسيون فوتبال طي سال جاري خبر داد.

سيدعلي آقازاده در پاسخ به اين پرسش كه كمك 10 ميليارد توماني كه قرار اس//ت از طرف دولت به تيم ملي فوتبال و براي حضور در جام جهاني روسيه انجام شود، چه زمان محقق خواهد شد؟ گفت: در تالش هستيم اين كار هر چه زودتر انجام شود تا مسووالن فدراسيون بتوانند از آن براي آمادهسازي بهتر و به موقع مليپوشان استفاده كنند.

آقازاده تاكيد كرد: در واقع س//ال مالي، پايان س//ال جاري به حساب ميآيد و تخصيص بودجه به نهادهاي مختلف- از محل اعتبارات س//ال -96 هم طي اين سال مالي انجام ميشود. به دنبال اين هستيم تا قبل از پايان س//ال و هر چه زودتر اين بودجه 10 ميليارد توماني به حس//اب فدراسيون واريز شود.

وي همچنين در مورد تخصيص بودجه به فدراسيونها گفت: طي اين هفته مرحله سوم واريز بودجه به حساب فدراسيونها انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.