سرپرست معاونت گردشگری تعيين شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رييس پايگاه ميراث جهاني تخت جمشيد گفت: با محيط زيست و كاشت درخت مخالف نيستيم اما هنوز آثاري از بقاياي شهر پارسه باقي مانده كه كاوش نش//ده و ممكن اس//ت كاشت درخت به آنها آسيب بزند.

مسعود رضاييمنفرد به مهر گفت: در كنار تختجمش//يد شهر پارس//ه را نيز داريم كه كال زير خاك است. باستانشناسان معتقدند ريشههاي درختاني كه در اين محدوده رشد خواهند كرد، ممكن است به آثار باقي مانده از اين شهر ممكن است لطمه وارد كند درحالي كه بقاياي اين ش//هر بايد زماني از زير خاك بيرون آيد و به آيندگان منتقل شود. اما اگر از اكنون جلوي كاشت درخت در اين محدوده را نگيريم، بعدها به مشكل برميخوريم. چون اين بخش حاصلخيز است و اين اقدام موجب ايج//اد باغهاي متعدد ش//ده و تغيير كاربري پيدا ميكند.

وي ب//ه ايجاد باغش//هر در اي//ن محدوده اش//اره كرد و گفت: پس از كاش//ت درختان ممكن اس//ت مال//كان اقدام به ديواركش//ي، سپس ساختمانس//ازي در حريم درجه يك تختجمش//يد كنند و حريم منظري تخت جمشيد را از بين بيرند.

رضايي بيان كرد: در سال 79 حريم درجه يك تخت جمشيد ثبت شد و در سال 90 نيز مورد بازنگري قرار گرفت و همان موقع اعالم شد درختكاري در اين محدوده ممنوع است. در برخ//ي از مناطق توجهي به درختكاريها نش//ده بود و اين زمينها به دهها نفر فروخته شده بودند بنابراين بازپسگيري آنها با مشكل روبهرو شده است.

اين مقام مسوول بيان كرد: اكنون فرصت براي حفاري همه شهر پارسه را نداريم. البته گروهي از ايتالياييها به همراه برخي كاوشگران ايراني از هشت سال پيش كارهايي انجام دادهاند ولي كاوش در اين منطقه كار يك يا دو گروه نيست بلكه بايد براي آن زمان و بودجه زيادي گذاشتهشود.بامحيطزيستمخالفنيستيماما ممنوعيت كاشت درخت در حريم آثار تاريخي يك اصل پذيرفتهشده است. چارهاي نداريم.

وي افزود: اليههاي باس//تاني بس//ياري از سايتهاي باستاني كه كشاورزان روي آنها از ديربازكارميكردنداكنونمضطربشدهاست. اگر دولت ميتوانس//ت اين زمينها را بخرد، بايد جلوي كشاورزيها را هم ميگرفتيم اما چون نميتوان اين كار را كرد و انصاف هم در آن نيست و در ضوابط آثار، كشاورزي ممنوع نيس//ت، بيشتر روي درختان تاكيد داريم كه منظر آثار را به هم نزنند.

دكت//ر زهرا احمديپور، مع//اون رييسجمهوري و رييس سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري در حكمي، ميرهادي قرهسيد رومياني را با حفظ سمت بهعنوان سرپرست معاونت گردشگري اين سازمان منصوب كرد.متن حكم زهرا احمديپور بهشرح زير است: » جناب آقاي ميرهادي قرهسيد رومياني، با سالم نظر به تعهد، تخصص، تجارب و شايستگي جنابعال//ي، بهموجب اي//ن حكم با حفظ س//مت بهعنوان »سرپرس//ت معاونت گردشگري« سازمان منصوب ميشويد. رويكرد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به صنعت گردشگري بهعنوان يكي از راهبردهاي توسعه پايدار در كشور و پل اتصال ميان ملتها ايجاب ميكند كه ضمن توجه ويژه به شاخصهاي علمي، پژوهشي با رهيافتهاي جديد جامعه جهاني، اين حوزه كه از اركان اقتصاد بدون نفت اس//ت با جديت توس//عه يابد. بدي//ن منظور سياس//تگذاري علمي جهت فعالس//ازي كليه ظرفيتهاي ملي، ايجاد هماهنگي بين دس//تگاههاي اجرايي در جهت برنامه راهبردي توس//عه گردشگري كشور، توسعه بازار گردشگري در بعد داخلي و بينالمللي با نگاه آيندهنگرانه، ايجاد فرصتهاي جديد سرمايهگذاري و اشتغالزايي، واگذاري تصديگريهاي حوزه گردشگري به بخشخصوصي، تسهيل فضاي كسبوكار، توسعه بعد نظارتي، بهكارگيري سيستمهاي نوين آماري و تقويت س//امانههاي گردشگري الكترونيك، از ش//اخصههاي مهمي اس//ت كه انتظار ميرود با برنامهريزي دقيق و س//ازماندهي مناس//ب و بهرهگيري از توان تخصصي كارشناسان، فعاالن بخشخصوصي، صاحبنظران و تعامل با ساير حوزهها در راستاي تحقق اهداف و ماموريتهاي سازمان اهتمام شايسته به عمل آيد. توفيق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمي و فرهنگ و هنر كشور عزيزمان ايران با رعايت اصول قانونمداري، اعتدالگرايي و منش//ور اخالقي دولت تدبير و اميد از درگاه حضرت حق خواستارم.«همچنين زه//را احمديپور در نامهاي از همكاري و تالشهاي مرتضي رحمانيموحد در دوران مديريت معاونت گردشگري سازمان ميراثفرهنگي، قدرداني كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.