تفكيكوزارتخانهها!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

سرپرس//ت پ//روژه س//اماندهي محيطي تپهگ//وران گفت: كاوش در تپهگ//وران ايالم سبب نمايان شدن، دو دوره فرهنگي نوسنگي و مفرغ شده كه هركدام در بستر فرهنگي خود داراي ويژگيهايي خاص هستند.

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، اردشير جوانمردزاده، سرپرست پروژه تعيين عرصه، پيشنهاد حريم و س//اماندهي محيطي تپهگوران استان ايالم با اعالم اين مطلب گفت: محوطه تپهگوران، نخستين روستاي دشت هليالن و داراي توالي فرهنگي دوران نوسنگي تا برنز است.

او افزود: از مهمترين شواهد يافت شده در اين محوطه در خالل كاوشهاي دهه 1960 توسط هيات باستانشناسي دانمارك ميتوان به استفاده انسان از كلبه و كپر اشاره كرد كه با گذشت زمان تبديل به خانههاي خشتي و چينهاي ميشود.

او با اش//اره به منحصربهفرد بودن شواهد استقرار در كلبهها و زندگي سيار در اليههاي دوره نوس//نگي تپهگوران گفت: اين ش//واهد به خوبي نشان ميدهد كه چگونه نخستين دامپروران دشت هليالن به هنگام زمستان به دشت آمده و از آن بهرهبرداري ميكردند.

وي افزود: بقاياي برجاي مانده از كلبههاي س//اخته ش//ده از ني و شاخ و برگ درختان و سنگفرشهايي از جنس سنگ گچ در معابر كنار خانهها در هيچيك از زيستگاههاي دوره نوسنگي ايران و خاورميانه ديده نشده است.

جوانم//ردزاده وجود س//اغرهاي كاس//ي، البهالي گورهاي دوران مف//رغ تپهگوران در منطقه پيشكوه را منحصربهفرد عنوان كرد و گفت: اين ظروف با فرم و كاركرد خاص خود از تعداد انگشتشماري از محوطههاي باستاني غرب ايران كه حوزه تسلط كاسيها بوده است، پيدا ميش//وند كه از جمل//ه اين محوطهها، تپهگوران است.

اينباستانشناسدرادامهگفت:همانگونه كه براساس موقعيت و بستر قرارگيري محوطه انتظار ميرفت، پس از انجام پروژه مشخص شد محوطه تقريبا از دوره نوسنگي رسوبگذاري چنداني نداشته است.

وي افزود: نرخ رسوبگذاري در بيشترين عمق حدود دو متر است كه با حفر گمانههايي در بستر طبيعي پيرامون محوطه شناسايي و ثبت شد.

ب//ه گفت//ه اي//ن باستانش//ناس، در اين پروژه نخس//ت براي مش//خص كردن عرصه، گمانههايي در اطراف محوطه ايجاد و سپس مس//تندنگاري دقيق//ي از س//طح محوطه با رويكردي آسيبشناسانه انجام شد.

او افزود: براي ثبت دقيق جزييات سطح محوطه و محيط پيرامون، از سامانه عكاسي هوايي يا كواد كوپتر اس//تفاده ش//ده است. اين عضو هيات علمي گروه باستانشناسي دانشگاه محقق اردبيلي گفت: مزيت استفاده از اي//ن روش عالوه ب//ر تهيه عكسهايي با كيفيت باال و دقيق اين اس//ت كه ريزترين عوارض را با دقت باال به صورت نقشه منحني در اختيار ميگذارد و اين در حالي است كه دوربينهاي متداول توتال استيشن امكان تهيه نقشه از عوارضي مانند چالههاي كمتر از نيممتر را فراهم نميكرد.

وي افزود: اين نكته زماني در مورد تپهگوران اهميت مييابد كه بدانيم تپهگوران داراي تعداد بسيار زيادي چالههاي قاچاق است كه بهطور عمده سالهاي پيش از انقالب براي دستيابي به اجناس عتيقه حفاري تجاري ميشد.

او اف//زود: پ//س از گمانهزن//ي، گام بعدي س//اماندهي محيط//ي و انج//ام مطالعاتي از قبي//ل فتوگرامتري اس//ت كه ام//كان ايجاد شرايط حفاظت پايدار را بيش از پيش فراهم ميآورد.

وي اظهار داش//ت: پروژه تعيين عرصه، پيش//نهاد حري//م و س//اماندهي محيط//ي تپهگوران توسط اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دس//تي و گردشگري اس//تان ايالم و ب//ا تامين بودجه از ردي//ف اعتبارات ملي س//ازمان مي//راث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردش//گري و مج//وز پژوهش//گاه ميراث فرهنگي و گردشگري انجام شد. محمدرضاستوده روز/ داخلي- صحن مجلس جهانگيري، عل//ي الريجاني، ع//ارف و ظريف داخل صحن علني مجلس هستند. جهانگيري و ظريف يك طرف ايستادهاند، عارف و الريجاني هم روبهروي آنها. هر كدامش//ان يك گوشه از يك وزارتخانه را گرفتهاند و زور ميزنند و به س//مت خودش//ان ميكشند!

الريجان//ي: جواد اونو كه تو داري ميكش//ي وزارت صنعته.. ت//و داري صنعتو از وزارت صنع//ت و معدن جدا ميكني.. راه و ترابري اون يكيه.. ما االن ميخوايم راه و ترابري و از مس//كن و شهرسازي جدا كنيم!

ظريف: چه فرقي ميكنه باالخره همه ش//ون بايد از هم جدا شن ديگه...

عارف: آخه ما راه و ترابري رو گرفتيم داريم ميكش//يم ولي تو داري از اونور صنعتو ميكشي. اينطوري فايده نداره. تو بايد مسكن و شهرسازي رو بكشي، مام همزمان از اينور راه و ترابري رو بكشيم كه از هم جدا شن!

جهانگيري: يه نفر يه س//نگو ميندازه توي چاه 10 تا عاقل نميتونن درش بيارن! صبر كنين آقا.. اينطوري نميش//ه.. بايد هماهنگ بكشيم/علي تو مسكنو بگير/ عارف تو هم شهرسازي رو بگير من راهو ميگيرم، ظريف تو هم ترابري رو سفت بگير با شمارش من هم زمان با هم ميكشيم بلكه تفكيك شن! 1 ‪3 2‬ همگي با هم صداي زور زياد ميدهند!

ظري//ف: المصب يه جوري اينا رو ادغام كرده هيچ جوري از هم جدا نميشن!

الريجاني: آقا..اين راه و ترابري و مسكن و شهرسازي بدجوري رفتن توو هم، كار چهار نفر نيس، خود روحاني هم بايد باشه. االن بيايد صنعت و معدن و تجارت و جدا كنيم.

جهانگيري: آره اين بهتره... من و ظريف از اينور صنعت و معدنو ميگيريم، علي تو هم از اونور تجارتو بگير بكش عارف: پس من كجا رو بگيرم؟! شب/ داخلي- صحن مجلس سكوت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.