چه فيلمهايي به ونيز 2017 ميروند؟

Jahan e-Sanat - - NEWS -

جديدترين آثار جورج كلوني، گيلرمو دلتورو و استفن فريرز و ... به احتمال فراوان در هفتادوچهارمين جشنواره فيلم ونيز رونمايي ميشوند.

به گزارش ايسنا، در فاصله چند روز مانده به اعالم فيلمهاي حاضر در هفتادوچهارمين دوره جشنواره بينالمللي فيلم ونيز در كشور ايتاليا، نشريه ورايتي در گزارشي به معرفي فيلمهايي پرداختهاستكهپيشبينيميشودمهمانقديميترينجشنواره سينمايي جهان باشند.

فيلم »حومه شهر« جديدترين فيلم به كارگرداني »جورج كلوني«،»شكلآب«ساختهگيلرمودلتوروكارگردانسرشناس مكزيكي، »ويكتوريا و آبل« از استفتن فريرز و جديدترين ساخته پائولو ويرزي كارگردان ايتاليايي از مطرحترين فيلمهايي هستند كه شانس زيادي براي نمايش در ونيز 2017 را دارند.

ساخته جديد جورج كلوني با بازي مت ديمون، جولين مور، جاش برولين و اسكار ايسالك، يك كمدي سياه با فيلمنامهاي از برادران »كوئن« است و داستان آن درباره يك خانواده ايدهآل در حومه ش//هر است كه زندگي آنها در گرداب مسايلي چون خيانت و رسوايي درگير ميشود. اين دومين فيلم مت ديمون در جشنواره ونيز است و او در فيلم افتتاحيه جشنواره با عنوان »كوچكسازي« نيز نقش اصلي را ايفا ميكند.

هاليوود در چند سال اخير حضور پررنگي در جشنواره ونيز داشته است و آلبرتو بارابار، دبير اين رويداد سينمايي كه اخيرا به لسآنجلس سفر كرده بود در تغيير چهره جشنواره به عنوان يك رويداد مهم در فصل جوايز سينمايي موفق عمل كرده است و در چند دوره اخير فيلمهاي موفقي چون »جاذبه«، »مرد پرنده«، »الاللند« ...و اولين بار در ونيز رونمايي شدند.

فيلم فانتري »ش//كل آب« درباره جنگ سرد به كارگرداني گيلرمو دلتورو و فيلم هيجاني »سه بيلبورد خارج از ميزوري« س//اخته مارتي//ن مكدونا نيز دو گزين//ه مهم كمپاني فاكس سرچاليت براي حضور در ونيز 2017 هستند.

از ديگر فيلمهايي كه پيشبيني ميشود اولين نمايش جهاني خودرادرجشنوارهونيزتجربهكنند،ميتوانبه»مكتوب،مكتوب است« ساخته جديد عبدالطيف كشيش، كارگردان برنده نخل طالي فيلم »آبي گرمترين رنگ است«، »ويكتوريا و عبدول« ساخته اس//فتن فريرز، »اولين اصالح شده« به كارگرداني پل شردر، »لين و پيت« ساخته اندروهاي و »زاما« ساخته لوكرشيا مارتل اشاره كرد.

تاكنون حضور فيلم »كوچكسازي« به كارگرداني الكساندر پاين به عنوان فيلم افتتاحيه جشنواره ونيز قطعي شده است و همچنين طبق اعالم اخير فيلم »نيكو، «1998 ساخته سوزان نيكيارلي افتتاحگر بخش »افقها« جشنواره است و فيلم »ارواح ما در ش//ب« با بازي رابرت ردفورد و جين فوندا نيز در بخش غيررقابتي روي پرده ميروند كه با اعطاي جايزه ش//ير طالي افتخاري جش//نواره به اين دو بازيگر نام//دار هاليوودي همراه خواهد بود.

هفتادوچهارمين جش//نواره فيلم ونيز از تاريخ 30 آگوست تا 9 سپتامبر 8) تا 18 شهريورماه( در ايتاليا برگزار ميشود و امسال آنت بنينگ، بازيگر آمريكايي به عنوان اولين زن در 11 سال اخير در راس هيات داوران بخش رقابتي جشنواره معتبر ونيز قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.