پله آخر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

علي مصفا در س//ال 1345 در تهران متولد ش//د. وي فرزند مظاهر مصفا و دكتر امير بانو كريمي است.

وي در سال 1370 با بازي در فيلم اميد به كارگرداني حبيب كاوش بازيگري سينما را آغاز كرد اما با حضور در فيلم پري موفق شد جايزه بهترين بازيگر نقش دوم را از سيزدهمين جشنواره فيلم فجر به دست آورد. علي مصفا براي بازي در فيلمهاي ليال و پارتي كانديداي دريافت جايزه شد. وي در سال 1380 با بازي در مجموعه كيف انگليسي بازيگري در مجموعه تلويزيوني را تجربه كرد. علي مصفا دو فيلم بلندش را با نامهاي س//يماي زني در دوردس//ت و پله آخر را با حضور ليال حاتمي كارگرداني كرد.علي مصفا در يادداشتي در مجله 24 درباره پله آخر نوشته: فيلمنامه پله آخر را هفت سال پيش نوشتم اما براي ساختنش به هر دري زدم نشد؛ دوستان تهيهكننده هرچند فيلمنامه را دوست داشتند اما هر كدام به نوبت، بعد از هفت، هشت ماه كنار ميكشيدند تا اينكه باالخره تصميم گرفتم خودم پولي جور كنم و به معناي واقعي كلمه فيلم را مستقل بسازم. چارهاي نداشتم جز اينكه از تمام امكانات استفاده و بلكه سوءاستفاده كنم. مجبور شدم نقش اول مرد را خودم بازي كنم و هنوز هم از اين بابت دلخورم اما نقش اول زن از ابتدا براي ليال حاتمي نوشته شده بود. خالصه طي 37 جلسه فيلمبرداري كار تمام شد و هنوز هم درگير مونتاژ و صداگذاري آن هستيم. وسوسه ساخت اين فيلم مثل مرضي به جانم افتاده بود و دستبردار نبود. براي همين نتيجه كار هر چه باشد خوشحالم كه باالخره از درگيري فكري ساخت اين فيلمنامه خالص شدم. حاال بعد از هفت سال، باالخره فكرم آزاد شده و روانم آسوده است. به گمانم فيلم ساختن گرانترين رواندرماني روزگار ماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.