بازگشت غضنفر اصالحات!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هومن جعفري- يعني آدم واقعا نميداند روي كدام س//وژه طنز بنويس//د. روي اينكه در ش//بكه خبر براي آقاي ظريف مينويسند وزير امور خارجه آمريكا؟ واقعا بايد باور كنيم كه اين موضوع فقط يك اشتباه بوده و كسي قصد متلك انداختن نداش//ته؟ نميدانم چرا ولي باورش آسان نيست! يعني با اين پشتصحنههايي كه ما از صداوسيما ميبينيم باورش آسان نيست. ديديد ويدئوي خنده و شوخي مجريان تلويزيون و عوامل پشت صحنه در روز شهادت امام جعفر صادق )ع( را؟ خودشان داشتند كليپ عزاداري پخش ميكردندبعدپشتصحنهميخنديدند!رويهمينحساباست خيلي به آدمهاي آنجا اعتماد نداريم بازهم سوژه زياد است. مثال همين خبر بازداشت سه نفر آدم معروف در يك صنف خاص و حساس به جرم داشتن رابطه با يكي در سفارت فرانسه! االن چند روز است اين خبر در فضاي مجازي منتشر شده و حتي يك نفر هم تكذيبش نكرده! آدم ميماند چه بنويسد! سوژههاي ديگر هم هست. مثال تحركات آقاي مهرعليزاده در روزهاي اخير براي رفتن روي جلد روزنامهها و مطرح شدن نامش براي شهرداري تهران! يك چند وقتي بود غضنفر جبهه اصالحات كه با آن گل به خودي مس//خرهاش در انتخابات سال 84 سبب راي آوردن احمدينژاد شده بود، بيرون از گود نشست و نان و ماستش را خورد اما نميدانيم چه ش//ده كه االن ميخواهد شهردار شود! شما همان فدراسيون زورخانهاي نهايت زورت است! نميخواهد دنبال شهردار شدن باشي!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.