درگذشت روزنامهنگار برنده پوليتزر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ژوزفراگو،سرمقالهنويس »وال اس//تريت ژورن//ال« و برنده جاي//زه »پوليتزر« در سن 34 سالگي درگذشت.

ب//ه گ//زارش ايس//نا، نيويوركتايمز نوشت: ژوزف راگوازسرمقالهنويسهاينشريهمعروف»والاستريت«كهجايزه بخش سرمقاله »پوليتزر« را در سال 2011 به خود اختصاص داده بود در سن 34 سالگي در خانهاش درگذشت.

علت مرگ اين روزنامهنگار جوان هنوز مش//خص نيس//ت و پليس اعالم كرده براي روش//ن ش//دن اي//ن موضوع نياز به بررسيهاي بيشتر دارد. با اين حال احتمال قتل در اين پرونده، خيلي پايين است.

راگو روز پنجشنبه بدون هيچ دليلي در محل كارش غيبت داشت و همين مس//اله باعث مشكوك شدن همكارانش شد. سرانجام آنها بعد از پيگيريهاي متعدد به پليس اطالع دادند و نيروهاي پليس ساعت هشت شب جسد او را در آپارتمانش در منهتن پيدا كردند.

سردبير بخش سرمقاله »وال استريت« درگذشت راگو را تاييد كرده و از اين خبر شديدا ابراز تاسف كرده است.

راگودانشآموختهكالجدارتموثبودوازسال5002با»وال استريتژورنال«همكاريداشت.اوسال1102 برايسرمقالهاي درباره اصالحات سيستم مراقبتهاي بهداشتي در آمريكا موفق به دريافت جايزه مهم »پوليتزر« شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.