بازی با معیشت مردم

تاثیر نوسانات ارز بر شاخص های اقتصاد ایران در چند دهه اخیر از نگاه کارشناسان؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»جهان صنعت«- جای تامل دارد، حتی مردمی هم که نه از تولید س/ر در میآورند و نه از تجارت و کس/بوکار، اين روزها يكی از نگرانیهای روزمرهش/ان تالطمهای ارزی شده است. اينكه نرخ دالر امروز با روز گذشتهاش چه تاثیری بر زندگی ايرانیها دارد چن/ان ب/ه جان مردم افتاده که گويی سرنوش/ت مردم را همین نوسانات و تالطمهای ارزی رقم میزند. اين اتفاق اگرچه ناخوش/ايند و تلخ به نظر میرس/د اما مردم چنان درگیر اين مس/ايل هستند که کوچکترين تغییری در نرخ ارز سرنوشت معیشتشان را به شكل ديگری رقم میزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.