گذر 60 درصد ایرانيان به دادگستري در سال 95

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه یادداشت Z.Mesbah1944 @gmail.com

... بي//ش از 15 ميلي//ون پرون//ده در س//ال گذش//ته با همت مجموعه قضات اش//اره كرده و اينك//ه اين تع//داد دعوي برابر با اس//تانداردهاي جهاني نيست.

15 ميليون پرونده حداقل مبين 30 ميليون نفر طرفين دعوي اس//ت )دعواه//اي جمعي كه طرفين را بهمراتب بيش//تر ميكن//د، بماند(. اگر جمعي//ت بالغ و فع//ال كش//ورمان را حدود 50 ميليون نفر بدانيم، بيش از 60 درصد ايرانيان به استناد گزارش افشاكننده باالترين مقام مسوول در دستگاه قضا با يكديگر با تعريف حقوقي، دعوا داشتهاند...

به نظر ميرس//د نيت واقع//ي از ارائه اين آمار در اي//ن ش//رايط، تلويحا كوتاه//ي و بيتوجهي دس//تاندركاران قوه مجريه ب//ا توجه به مواضع مختل//ف ايش//ان مخصوصا بع//د از انتخابات 29 ارديبهشت باشد.

به صراحت و در كمال تاس//ف بايد اذعان كرد عامل اصلي اين مجادالت به محاكم كشيده شده ك//ه هر يك به نوعي نابودكننده روابط انس//اني، تنزل ارزشها و معيارها، ايجاد انحراف، توس//عه خطا، اش//اعه كالهب//رداري و دروغگويي، ناامني و ع//دم اعتماد، خصوم//ت و نگراني، برخوردهاي فيزيك//ي، عدم تع//ادل روحي و روان//ي، طالق، اعتياد و فحشا، زيادتطلبيها و به حق و حقوق خود قانع نبودن، تخريب منابع ملي، از بين بردن سرمايههاي موجود و بسياري موارد ديگر از جمله انحراف وكال را با نيت درآمد بيش//تر و عدم دقت و اش//تباه عمدي يا سهوي قضات ...و در پي دارد در اين خبر ناديده گرفته شده است.

در هر صورت به رس//م وظيفه نشأتگرفته از نگران//ي آينده مردم در م//ام ميهن، جلوگيري از س//قوط ارزشها و تضعيف روابط انساني و حفظ كيان كش//ور كه بر اخالق استوار است و »قومي كه گش//ت فاقد اخالق مردنيس//ت« با همه اما و اگره//ا و احتياطات مرس//وم و تذكرات معمول و موانع مفقود آن هم در رابطه با اين قوه مقتدر و دادستانهاي سريعالعمل قويقدرت در اينگونه موارد كه به جاي توجه به گفته و پيش//نهادات و چراييها در پاك كردن صورتمس//اله و حذف يا ديگران را مقصر جلوه دادن اهتمام دارند با هدف رفع معضالت و كاهش ناماليمات و در مسير حفظ و تقويت منافع ملي پيشنهاد ميكند:

بازنشس//ته ك//ردن خاطيان با نف//وذ در تمام تش//كيالت كه طرد آنان به دلي//ل خودي بودن عملي نمينمايد، توجه به داخل كش//ور و حذف بودجههايي كه در مصارف غيرضرور آن هم در حد كالن و بدون پاسخگويي مصرف ميشود، كنترل عملكردها، ارزيابي مديريتهاي اعمالشده، سعي در توسعه روابط حسنه بينالمللي، تبديل دشمنان خيال//ي به دوس//ت، برقراري رواب//ط اقتصادي و جلب س//رمايه با تعاريف مت//داول، ايجاد انگيزه ب//راي س//رمايهگذاري بهوس//يله دارن//دگان اين مكن//ت اعم از داخلي ي//ا خارجي، تثبيت قوانين و رف//ع مغايرتهاي قانوني در اي//ن باب، تامين حداقلهاي معيش//تي، نيازهاي پزش//كي، توجه كيف//ي به امر آموزش و درمان، انتصاب بهترين و پاكترين افراد با تخصص واقعي »كه تعريف اصلي تعهد است« به مناصب امور، پرهيز و جلوگيري از هرگونه امتيازدهي و رانتگيري در اعطاي درجات تحصيل//ي، انتصاب به مديريتها بدون داش//تن ش//رايط احراز علمي و پاكدستي، اجراي همين قانون اساسي با همه كم و كسري در زمينه حقوق م//ردم و آزاديهاي مندرج در آن ...و نمونهاي از راهكارها و طريقه درمان است.

بدون اغراق و برمبناي آنچه اخيرا جامعه شاهد بود، روحاني براساس سوگندي كه روز 14 مرداد همزمان با سالگرد مشروطيت براي دومينبار ادا خواه//د كرد و تيم در دس//ت معرفي ايش//ان در جهت ماندگاري با هدف كسب نام نيك و سالمت عمل در تاريخ معاصر كشورمان، سعي در جبران مافات دارند و با هم//ه مقاومتها، ميخواهند با فراغ ب//ال الزم برنامهريزي كرده و امكان اجراي كامل و اصولي آنها كه موفقيت همه قوا را همراه ميآورد با همراهان نس//بتا بخرد فراهم س//ازد تا آرامش و پيش//رفت، سالمت روح و روان، اصالح روابط داخلي، منطق//هاي و بينالمللي با وحدت فرماندهي، تمركز اختيارات و پاسخگويي با توجه به اصل تفكيك قوا و اصل مسووليت و اختيار كه رافع مشكالت بهشمار ميرود، ميسر شود.

ناديده نبايد گرف//ت آنان كه خود را نگران از بين رفتن ارزشها نشان ميدهند و از هوش منفي برخوردارند، نگاهش//ان بر منافع فردي و گروهي اس//توار بوده و با دميدن برشعارها و تقويت روال غلط مبتني بر رانت و تصدي مناصب امور بدون شايستگي، ارزشيابي عملكردها و از همه مهمتر عدم پاس//خگويي ...و هجوم به راهروهاي عريض و طويل دادگستري يعني درگيري مستمر آحاد جامع//ه با يكديگ//ر و اختالفافكني ب//راي ادامه حكوم//ت را ارج//ح ميدانند و از ابزار مناس//ب برخوردارند.

اين افراد و جريانات مهمترين مشكل پيشروي دولت بهش//مار ميرون//د كه با ش//ناخت، تفكر، حفظ آرامش، قانونمن//دي، همكاري و همراهي رايدهندگان جوان كه داراي اطالعات و مس//لط به وسايل مدرن ارتباطي روز هستند، حضور آرام در صحنه، پرسش//گري، احساس مسووليت ملي ...و روزبهروز تضعيف خواهند شد كه »جبر زمان است و تقدير الهي«.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.