سياست در خدمت اقتصاد باشد

پیشنهاد پارلمان بخشخصوصي براي چیدمان كابینه دوازدهم؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - تیتر یک

گروهبازرگانی-تا كابينه دولت دوازدهم مشخص نشود، مهمترين مبحث گفتوگوي فعاالن اقتصادي در نشستهاي تخصصي و گوناگون به اين موضوع مربوط ميشود چرا كه اگرچه برخي از اين جلسات و نشستها با تمركز بر موضوعاتي همچون تجارت خارجي و صادرات، كار و بهبود فضاي اقتصادي كشور، صنعت و مشكالت توليدكنندگان داخلي ...و برگزار ميشود اما در نهايت سرمنشأ بيشتر موانع و مشكالت به سياستهاي دولت يا تيم اقتصادي ناهماهنگ آن برميگردد. از اين رو آنچه اين روزها از اهميت زيادي برخوردار است، نحوه تعيين كابينه دولت جديد خواهد بود كه انتظار ميرود افراد شايسته و هماهنگ را در كنار يكديگر گرد هم آورد.

بر همين اس//اس در جلس//ه هي//ات نمايندگان ات//اق بازرگان//ي ايران كه ديروز برگزار ش//د، رييس ات//اق بازرگاني ايران از ارائه معيارهاي خود به دولت درخصوص انتخاب اعضاي كابينه خبر داد و ضمن برش//مردن مهمترين مطالبات اقتص//ادي از دولت دوازده//م تصري//ح كرد: اقتصاد اي//ران ظرفيت اين تعداد بانك را ندارد و دولت بايد طرح ادغام بانكها را دنبال كند.

غالمحسين شافعي گفت: امروزه مهمترين مساله كه در حال حاضر در فضاي رس//انهاي و كارشناسي مطرح اس//ت، موضوع ش//روع به كار دولت دوازدهم و انتخاب كابينه اس//ت. از اين رو در شرايط موجود شايد خطيرترين كار رييسجمهور تشكيل كابينهاي هماهنگ جهت اجراي سياس//تهاي توسعه كشور است.

وي ب//ا اش//اره ب//ه انتظ//ارات بخشخصوصي از وزارتخانهه//اي دولت دوازدهم گفت: افرادي بايد در اين زمينه فعاليت كنند كه فارغ از زدوبندهاي سياسي باشند و اهداف ملي و توسعه بلندمدت كشور را مدنظر داشته باش//ند. اين افراد بايد حول برنامهريزيهاي اقتص//ادي دولت فعاليت ك//رده و معتقد به كاهش تصديگري دولت و استفاده از تيمهاي مشاورهاي از بخشخصوصيباشند.

رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه درباره انتظارات بخشخصوص//ي از دولت دوازدهم گفت: وزرايي كه در اين دولت انتخاب ميشوند فارغ از سخنرانيهاي يكطرفه و مبالغهآميز بايد نتيجه كردار خويش را به جامعه ارائه دهند.

رييس اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد: اتاق بازرگاني ايران به عنوان مش//اور س//ه قوه براي بهبود انتخاب اعض//اي كابينه معيارهاي موردنظر خود را به دولت تقديم كرده اس//ت و اولويتهاي خ//ود را در زمينه تدوين برنامه جامع اقتصادي، بهبود فضاي كسبوكار، نظمبخشيبهاعتباراتبانكي،كوچكسازيدولت،باال بردن سهم بخشخصوصي در اقتصاد و اجراي اصل «44» و موضوع فس//اد و قاچاق از دولت خواس//تار شده است.

ش//افعي افزود: اولين درخواس//ت از دولت اين است كه به جهت هدفمند كردن هزينهها، دولت و كابينه از اعمال سياس//تهاي عوامپس//ندانه و اجراي طرحهاي ضربت//ي اجتناب كنند. موضوع مهم ديگر كه اكنون بهعنوان مشكل مطرح است، مساله طرحهاي نيمهتمام است كه كمك به تكميل آنها ميتواند باعث توسعه بلندمدت شود و واگذاري آنه//ا به بخشخصوص//ي يكي از راهكارهاس//ت. موضوع ديگر ياري رس//اندن به واحدهاي توليدي و صادراتي اس//ت كه به واسطه شرايط پيشآمده دچار تنگناهاي مالي شدند. اينگونه واحدها قادرند با اندك حمايتي نقش خود را در اقتصاد ايفا كنند. در اين ارتباط بر اس//اس پيش//نهادات قبلي، اتاق آماده اس//ت تمام ظرفيتهاي خ//ود را در اختيار دولت قرار دهد.

وي ادام//ه داد: موضوع مه//م ديگر فراهم كردن بسترهاي الزم در كشور است و تاكيد بر اينكه اكنون سياست بايد در خدمت اقتصاد باشد. موضوع صادرات و جذب سرمايه خارجي و تعامل با اقتصاد جهاني و ايجاد ارتباط برد- برد در ش//رايط فعلي كه تقاضا و قدرت خريد پايين است، از اهميت زيادي برخوردار است. بايد صادرات در شرايط كنوني به عنوان نوك پيكان توليد در برنامهريزيها قرار گيرد.

رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين در ادامه گفت: سهم ايران از تجارت جهاني با احتساب فروش نفت، 0/35 درصد اس//ت كه ب//دون در نظر گرفتن نفت، وضعيت به مراتب تاسفبارتر ميشود و به رقم 0/24 درصد كاهش مييابد. وي اظهار كرد: موضوع ديگر نيز درآمدهاي نفتي است كه بايد در پروژههاي ملي صرف شود نه صرف هزينههاي جاري دولت. معتقديم كه منابع صندوق توسعه ملي بايد پشتوانه صادرات باشد نه اينكه هر جايي از اين منابع استفاده شود.

پیش/نهاد تش/كیل تیم/ي از مش/اوران اقتصادي

ش//افعي با بيان اينكه درخواست ما اين است كه تغييرات نرخ ارز از طرف دولت تعيين ش//ود، گفت: همچنين پيش//نهاد ما به رييسجمهور اين اس//ت كه تيمي از مش//اوران اقتصادي را تش//كيل دهد و مهمترين وظايف مش//اوران، شناس//ايي تنگناها و مش//كالت اقتصادي باش//د. در صورتي كه تيمي از مشاوران اقتصادي تشكيل شود تصميمها براساس مشاوره متكي بر فرد گرفته نميشود و كارايي بهتر و جامعتري خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.