تصادف خطرناك تهران- واشنگتن

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - سخن نخست

نادر کريميجوني- اياالت متحده تمام توان خود را براي به بنبست كشاندن توافقنامه هستهاي با ايران صرف كرده است. پس از به قدرت رسيدن دونالد ترامپ، همانگونه كه اين رييسجمهور جنجالي و ماجراجو وعده داده بود، سختگيريها عليه ايران تشديد شد. تا پيش از آن اگرچه آمريكاييها اقدامات گوناگوني را در جهت تحت فشار قرار دادن كشورمان انجام داده بودند اما در مجامع بينالمللي و روي تريبونها، مقامات آمريكايي با صراحت از امضا و اجراي اين توافق دفاع و تاكيد ميكردند كه كاخ سفيد تمام تالش خود را براي پاسداري از برجام و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.