افزایشتحمیلهزینههایمتقابل

کشمکش تهران- واشنگتن بر سر تداوم برجام؛

Jahan e-Sanat - - News -

ملیحهاسناوندی،سبامحسنینژاد-این روزها رفتار و اقدام ترامپ علیه جمهوری اسالمی ایران بعد جدیدتری به خود گرفته و از ش//عار و حرف جلوتر رفته است و شاید بهطور صریحتری بتوان گفت که رییسجمهور این کشور در قبال ایران پا را از وادی خطونش//ان فراتر برده است. رییسجمهور آمریکا بهتازگی گروهی ویژه از افراد معتمد خود را در کاخ سفید تعیین کرده تا عدم پایبندیایرانبهبرجامدر09 روزآیندهرابررسی کنند. دونالد ترامپ گزارش اخیر پایبندی ایران به برجام را با اکراه امضا کرده و حاال در پی این است که در 90 روز آینده عدم پایبندی ایران به مفاد برجام را بررسی کند و با یافتن راه فراری از تایید دوباره این توافق بینالمللی سر باز زند.

از طرف//ی این اواخر دونال//د ترامپ و دولت آمریکا به تالشهای خود برای بازگشت شهروندان آمریکا شدت بخشیدهاند. وی با انتشار بیانیهای به جمهوری اسالمی ایران هشدار داد که اگر ایران شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را آزاد نکند و به کشورش//ان بازنگرداند، این کش//ور با نتایج سنگینی روبهرو خواهد شد. رییسجمهور آمریکا در بیانیهاش خواس//تار آزادی رابرت لووینسون، عضو پیش//ین پلیس فدرال آمریکا شده که در سال 2007 در جزیره کیش مفقود شد.

عالوه بر اینها بحث الیحه مربوط به تحریمهای ایران و روسیه نیز روی جدیتری به خود گرفته است. این الیحه حدود یک ماه پیش در سنا به تصویب رسیده اما تصویب این الیحه در مجلس نمایندگان پساز آنکه جمهوریخواهان پیشنهاد اضافه کردن کره شمالی به این الیحه را مطرح کردند، به تعویق افتاده بود. اکنون با تغییراتی که در الیحه جدید اعمالشده، انتظار میرود سنای آمری//کا هر دو این الیحه را به تصویب برس//اند. این اوضاع شرایط پیشبینی آینده رابطه ایران و آمریکا را سختتر میکند. موضوع برقراری روابط دوجانبه هنوز در بوروکراسی و ساختار قدرت دو کشور به نقطه تعادل نرسیده و دوطرف هر روز بیاعتمادیشاننسبتبههمزیادمیشود.همین وضعیتسببمیشودنیروهایسیاسیداخلیدو کشور همچنان بر وضعیت تهدید متقابل در روابط با یکدیگر تاکید کنند.اما آنچه مورد بحث است، واکنشمتقابلایرانبهاقدامهایآمریکاست.البته تهدیدهایآمریکاهمیشهبودهومواضعآنانتغییر نکرده است اما هدف این کشور این است که ایران را در یک ابهام قرار دهد و تعادل روانی کشور را به هم بریزد تا نهایتا مقامات ایرانی را از ادامه تعهد به برجام خسته کند. با این حال سیاستهای ایران در مقابل آمریکا تندتر شده و حتی به نظر میرسد اگر آمریکا ترم//ز اقدامهای ماجراجویانه خود را نکشد، تنشها میان تهران و واشنگتن به درگیری درمنطقهبینجامد.توجهبهایننکتهحائزاهمیت است که تا پیش از این و در زمان ریاستجمهوری اوباما که دموکراتهای آمریکایی انحصار قدرت را در دست داشتند، آمریکا سیاستهای ضدایرانی خود را در خفا و پنهانی پیش میبرد و ایران در عرصه بینالملل در مقابل سیاس//تهای پنهان آمریکایی نمیتوانست واکنش عیان و آشکاری نش//ان دهد چراکه دموکراتها اجازه رسانهای ش//دن آن را نمیدادند. آنها بهصورت پنهانی با تهدید سرمایهگذارهای خارجی مانع از فعالیت آنها در ایران میشدند اما اکنون با قدرتگیری بیشترجمهوریخواهاندرآمریکا،آنهاسیاستهای ضدایرانی خ//ود را بیپرده در عرصه بینالمللی بیان میکنند. این مساله تا جایی پیش رفته که آنها بهراحتی از دخالت در سیاستهای داخلی ایران و تغییر رژیم س//خن میگویند. در چنین ش//رایطی است که ایران فرصت یافته در مقابل سیاس//تهای آمریکا واکنشهای صریحتری از خود نشان دهد. نمونه واکنشهای جدید ایران را میت//وان در بازبینی رفتارهای مقامات ایرانی دید. هنگامیکه برخی از اتباع ایرانی از س//وی آمریکاییها بازداشت میشوند، قوه قضاییه نیز خبر از بازداشت یک تبعه چینی- آمریکایی در ایران میدهد. این رفتار نشان میدهد که ایران قصد دارد در عرصه بینالمللی همچون آمریکا بازی کند و با حرکتهای ایذایی آمریکاییها را خسته کند تا آنها واکنش هیجانی در برابر ایران نشان دهند. در این شرایط این سوال مطرح است که ایران چگونه و تا کجا میتواند هزینه رفتارهای ماجراجویانه آمریکا را در عرصه بینالمللی افزایش دهد و آیا این هزینهها تا جایی پیش خواهد رفت که ترامپ برجام را یکطرفه نقض کند؟ لزوممطالبهگریقانونیازآمریکا علیرض//ا رحیمی، عضو کمیس//یون امنیت ملی مجلس ش//ورای اسالمی در پاس//خ ب//ه س//وال »جهان صنعت« درخصوص اینکه ایران چگونهمیتواندهزینهرفتارهای ماجراجویانه آمریکا را افزایش ده//د، گفت: در وهله اول باید اش//اره کنیم که توافقنامه برجام حاصل یک اعتمادسازی عمیق و اساسی بود که ایران در سطح بینالملل به ویژه نس//بت به 5+1 ایجاد کرد و این اعتمادس//ازی فضاسازیخالینبودبلکهپشتوانهآنراستیآزمایی بسیار وسیع و فنی بود که از طرف 5+1 و آژانس بینالمللی اتمی انج//ام و نهایتا منجر به توافق برجام ش//د. وی ادام//ه داد: آن اعتمادی که در فضای بینالمللی ایران توانس//ت با 24 مذاکره موثر به دست بیاورد فضای اعتماد را پایدار کرد و در نتیجه همان اعتمادهای ناشی از توافقنامه برجام، فضای ایرانهراسی تبدیل به ایرانگرایی شد و االن در 5+1 میبینیم که فقط آمریکایی هستندکهنگاهشانبااتحادیهاروپامتفاوتاستو به سمت برهم زدن توافق و محروم کردن ایران از بهرهمندی از منافع برجام حرکت میکند.

نماینده اصالحطلب مجلس تصریح کرد: نگاه ما این اس//ت که آمریکاییها سناریویی تدارک دیدند و آن بازگشت ایرانهراسی بر سطح جهان اس//ت و در این راس//تا ایران میتواند به سمت خنثی کردن این سناریو و در جهت روشنگری در جهت برقراری فضای اعتماد و امنیتی حرکت کند. آمریکاییها س//ناریوی ایران هراسی را در غیاب ایران انج//ام میدهند لذا حضور ایران در وسط تحوالت میتواند خنثیگر این تحوالت و فضاسازی باشد. یکی از راههای موثری که هزینه آمریکاییها را در تصمیمات و اقداماتشان باال میبرد و آمریکاییها را در محدودیت اقدام قرار میدهد تقویت حضور ای//ران از طریق افزایش مناسباتدرمجامعبینالمللیومناسباتدوجانبه و چندجانبه با کشورها است به تعبیر دیگر تقویت حض//ور بینالمللی ایران در جهت خنثی کردن س//ناریوی ایرانهراسی میتواند موثر باشد. وی تاکید کرد: منظور از حضور بینالمللی نیز صرف حضور نیست بلکه حضور هوشمندانه و مقتدرانه اثربخش خواهد بود؛ همچنان که صرف مذاکره، گشایشی را برای بحث هس//تهای کشور ایجاد نکرد بلکه مذاکره مدبرانه و حرفهای توانست در فضای بینالمللی برای ایران راهگشا باشد و منجر به توافقنامه برجام شود.رحیمی افزود: ایران باید هوشمندانه از همه ظرفیتهای دیپلماسی به ویژه دیپلماسی عمومی بهره بگیرد و در مسیر ایجاد یک روشنگری بینالمللی نسبت به مواضع ایران در جهت خنثیسازی سناریوی ایرانهراسی اقدام کند.بههرحالگامبزرگیکهآمریکاییهابرداشته بودند و توانس//ته فضا را بر علیه ایران در بیاورند فضاسازی کاذب بود و به معنای واقعی کلمه آنها توانسته بودند ایرانهراسی را ترویج کنند و نقطه مقابل هم مذاکرات موثر و توافق هستهای برجام و حضور موثر ای//ران در مجامع بینالمللی بود. نمونه آن همین قرارداد توتال بود که فضای امنیت سرمایهگذاری ما را به دنیا مخابره کرد. لذا حضور در فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در حوزه بینالمللیوجلبسرمایهگذارخارجیمیتوانددر راستای همان استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی باشد و این پیام روشنی را به دنیا میدهد.

رحیمی ادامه داد: در ماههای آینده، ایران باید بتواند بهرهگیری کاملی از ظرفیتهای اروپایی و آسیایی در دو حوزه سیاست و اقتصاد داشته باشد به هرحال اینکه آمریکاییها خودشان را قدرت مس//لط دنیا میدادند و از این طرف بسیاری از کش//ورها از ظرفیته//ا و فرصتهای اقتصادی بنا به دالیل سیاس//ی مح//روم میمانند، ایران باید در این ش//رایط مسیری را انتخاب کند که از ظرفیتهای کشورهای اروپایی بهرهمند شود. عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: یکی از راههای موثری که میتواند هزینه آمریکاییها را باال ببرد مطالبهگری قانونی نسبت به آمریکا و موارد نقض حقوقوقواعدبینالمللیاستکهاینمطالبهگری اگر با همگرایی سایر کشورها اتفاق بیفتد قطعا وزن و تاثیر بیش//تری خواهد داشت و حتی اگر ایران به تنهایی مطالبهگری کند اثر بسیار زیادی در باالب//ردن هزینه آمریکاییها در تصمیمات و اقداماتشانداردهمچنیندراستیفایحقوقایران میتواند موثر باشد.رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: در خیلی موارد آمریکاییها سناریوی ایجاد تنش میچینند و وقتی به صورت متقابل ایران پروندههایی را از آمریکاییها مطرح کرده ما در نتیجه دیدیم که فضای رسانه خنثی بوده است. در خصوصاقداماتقانونینیزمتناسبباپروندههایی که وجود دارد ایران میتواند مطالبهگر مسلط و پیشرو باشد. مهم این است که برای هر تصمیم و هر عملی برنامهای وجود داشته باشد و کشورمان نیز تبعات بعدی اقدام را ارزیابی کند. آیاترامپبرجامرانقضمیکند یوسف موالیی، کارشناس حقوق بینالملل درباره رفتار آمریکا بهویژه ترامپ در قبال خروج از برجام به روزنامه »جهانصنعت«گفت:»کشورها میتوانندهرمعاملهایرابشکنند و فقط باید هزینه آن را در عرصه بینالمللی محاسبه کنند که توانایی پرداخت آن را دارند یا نه. پرداخت این هزینه هم بر اساس نظام سیاسی هر کشوری محاسبه میشود.

از نظ//ر حقوقی هم آمری//کا میتواند از این معاهده خارج ش//ود اگرچه برای آمریکا هزینه دارد و هزینه آنهم این اس//ت که خالف حقوق بینالملل عمل کرده است اما در حقوق بینالملل این هزینه بهویژه برای کش//ورهای قدرتمندی همچون آمریکا زیاد نیس//ت.« وی درباره اینکه آمریکا چگونه میتواند از این معاهده خارج شود، گفت: »مکانیسم اجرایی خروج از برجام در خود آن تنظیم شده اس//ت و آمریکا بر اساس شیوه حل اختالف//ی که در برجام وج//ود دارد نهایتا مشکل خود را در شورای امنیت مطرح میکند و اگر ایران را مقصر معرفی کند راه خروج برایش باز اس//ت بدون آنکه هزینه پرداخت کند. اما در غیراینصورت هزینه این خروج هم برای آمریکا مس//تقیما و بالفاصله محاسبه نمیشود چراکه ایران نمیتواند بالفاصله آمریکا را جریمه یا تحریم کند، ش//اید بتواند تحریمها را روی کاغذ اعمال کن//د اما تحریم مؤثری نخواهد بود.« وی درباره میزان هزینههایی ک//ه آمریکا پرداخت خواهد کرد گفت:» آمریکا کش//وری است که خودش جزو امضاکنندگان این سند بینالمللی است و اگر بدون دلیل قانونی از آن خارج شود شکافی بین خود و پنج کش//ور دیگر این معاهده ایجاد میکند. کشورهایی مثل روسیه و چین هم از این اقدام آمریکا حمایت نمیکنند و در این موضوع منزوی باقی میماند ولی اینکه آثار اقتصادی این خروج برای آمریکا چیست نمیتوان به درستی آن را تخمین زد. اما این نکته مهم است که در کنار برجام، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هم وجود دارد و چون ش//ورای امنیت حامی آن است ضمانت اجرای آن در سازمان ملل هست. با این حال اگر آمریکا از برجام خارج شود یکسری از محدودیتهایی که بهصورت یکجانبه علیه ایران تحمیل کرده دوباره فعال میشود و آمریکاییها دیگر مایل به سرمایهگذاری و انجام فعالیتهای اقتصادی نخواهند بود و اروپاییها را قطعا تهدید خواهد کرد و این مساله اروپایی را دلسرد خواهد کرد و این مساله به ضرر ما خواهد بود. اما اینکه دامنه این ضرر چقدر خواهد بود بستگی به رفتار اروپاییها، روسیه و چین دارد.« ترامپمیخواهدبرجامرازمینگیرکند علی خرم، کارش//ناس مسایل بینالملل در گفتوگو ب//ا »جهان صنعت« گف//ت: »برج//ام یک ق//رارداد چندجانبه است که شش کشور به اضافه اتحادیه اروپا بر سر آن توافق کردهاند و پشتوانه آن هم قطعنامه 2231 شورای امنیت ملی است که چارچوب کاری این توافق را تعیین میکند. اگر آمریکا تصمیم بگیرد یکطرفه از این توافق خارج ش//ود بیشتر از آنکه برای ما دردسر درست کند برای خودش دردسر درست میکند چراک//ه در توافق هس//تهای دو بازیگ//ر، ایران و آمریکاهستند.

اگ//ر آمریکا از این توافق بی//رون برود دیگر نمیتواند ادعایی علیه ایران داشته باشد.

بقی//ه اعضا هم ای//ن توافق را با ای//ران ادامه میدهند و آژانس بینالمللی انرژی هستهای هم تعه//د ایران را به برجام آزمایش و اعالم میکند در نتیجه این آمریکاست که ضرر میکند زیرا با خروج از این توافق، اهرم خودش را برای کنترل ایران از دست میدهد. بنابراین به نظر میرسد کارشناسان آمریکایی خروج از توافق هستهای را به ترامپ توصیه نمیکنند و بیشتر قصد دارند توافق هستهای را زمینگیر کنند، حتی آن 30 نفر کارشناس هم کاری در زمینه بازنگری برای برجام انجام نمیدهند.« وی افزود: »ترامپ چون قول داده توافق هس//تهای را ابطال کند و اکنون احس//اس میکند که نمیتواند این کار را انجام دهد بنابراین میخواهد روی به راهی بیاورد که هم این قول خودش را عملی کرده باشد و هم با توافق هس//تهای بازی نکرده و آن را نقض نکند. بنابراین فعال مجبور اس//ت آن را بپذیرد تا برای خودش بدهکاری به وجود نیاورد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.