تصادف خطرناک تهران- واشنگتن

Jahan e-Sanat - - News - سخن نخست

ایاالت متحده تمام توان خود را براي به بنبست کشاندن توافقنامه هستهاي با ایران صرف کرده است. پس از به قدرت رسیدندونالدترامپ،همانگونهکهاینرییسجمهورجنجالي و ماجراجو وعده داده بود، س//ختگیريها علیه ایران تشدید ش//د. تا پیش از آن اگرچه آمریکایيها اقدامات گوناگوني را در جهت تحت فش//ار قرار دادن کشورمان انجام داده بودند اما در مجامع بینالمللي و روي تریبونها، مقامات آمریکایي با صراحت از امضا و اجراي این توافق دفاع و تاکید ميکردند که کاخ سفید تمام تالش خود را براي پاسداري از برجام و اجراي با حسننیت آن را لحاظ کرده است.

ام//ا جمهوریخواهان آمریکای//ي به ان//دازه دموکراتها سیاستمدار و باهوش نیستند و برخالف دولت قبلي نه فقط دشمني با ایران را تشدید که تبلیغ کردهاند و صریحا از لزوم تغییر حکومت در ایران سخن گفتهاند. حتي پیش از به قدرت رس//یدن، رییسجمهور ایاالت متحده از پاره کردن برجام و توقف اجراي این توافقنامه سخن گفته و از تشدید تخاصم با ایران خبر داده بود. پس از ورود به کاخ س//فید، ترامپ از هیچ فرصتي براي تظاهر به دشمني با ایران فروگذار نکرده و گاهي چنین به نظر ميآید که هیات حاکمه ایاالت متحده، عمدا بر طبل جنگ ميکوبند. به این ترتیب سیاست مزدورانه و هوش//مندانه خسته کردن ایران و قرار دادن کشورمان در بنبست براي توسل به رفتار هیجاني در قبال برجام از سوي تهران که در دس//تور کار دولت اوباما قرار داش//ت، اکنون به سیاست دشمني آشکار تبدیل شده و راهبردنویسان ایاالت متحده تدابیر متعددي را براي تحت فش//ار قرار دادن ایران تمهید کردهاند.در واقع ترامپ و همکارانش مانند دولت پیشین ایاالتمتحدهآنقدرصبوروخویشتندارنیستندکهگامبهگامو باآرامشسیاستهايمحدودکنندهوسختگیرانهعلیهایرانرا مخفیانه به اجرا بگذارند و بعد به تهران لبخند بزنند و از آفتابي بودن آسمان روابط صحبت کنند. دولت فعلي ایاالت متحده بيصبرانه ميخواهد لحظه به زانو درآمدن تهران را مشاهده کند و براي این نقطه پایاني تمام توان خویش را به کار گرفته است. از این بابت به نظر ميرسید سیاست خسته کردن ایران، بیش و پیش از به نتیجه رسیدن، آمریکایيها را کالفه و خسته کرده است. در این صورت تالش اخیر سناتورها و نمایندگان کنگره ایاالت متحده براي تدوین تحریمها علیه تهران، گاهي همراستا با دولت ترامپ براي تهاجم به ایران ارزیابي ميشود به ویژه آنکه پس از چند دور رفت و برگشت، قرار است تحریمهاي جدید، فردا از سوي سناي آمریکا به تصویب برسد. در چنین فضایي قابل انتظار است که آمریکا به سمت نابودي برجام برود ومانندتوافقنامهآشتيباکوبا،ترامپاجرايتوافقنامههستهاي با ایران را نیز لغو و اجراي آن را متوقف سازد. با همین روند احتمال دارد تحریمهاي تصویبشده علیه کشورمان چه از نظر سطح و چه از نظر فراگیري گستردهتر و تخاصم میان تهران- واشنگتن عمیقتر شود.

در مقابل نه فقط محافظهکاران که چهرههاي نزدیک به نیروهاي نظامي، اکنون از ضرورت اتخاذ تدابیري براي پرهزینه کردن و افزایش هزینههاي تحریم علیه ایران سخن ميگویند. آنان توصیه ميکنند که باید راهکارهایي تدبیر کرد که تصویب و اعمال تحریم علیه ایران پرهزینه شود چراکه در این صورت آمریکایيها متوجه افزایش هزین//ه رفتارهاي ماجراجویانه خود خواهند شد و از اصرار به سختگیري علیه تهران دست خواهند کشید. اما افزایش هزینه تصویب و اعمال تحریمها علیه ایران، آنگونه که رسانهها و چهرههاي نزدیک به نظامیان و محافظهکاران ایراني ميگویند، چه ابعادي را دربر خواهد گرفت؟ آیا ایران این سختگیريها، تحریمها و ماجراجویيها را در یمن، سوریه، عراق یا حتي خلیجفارس پاسخ خواهد داد؟ در این صورت تهران- واشنگتن با شتاب به سمت تصادفي خطرناک حرکت ميکنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.