رویکردهای تجزیهطلبانه بستری برای طمعورزی دشمنان عراق

Jahan e-Sanat - - News -

دبیرشورایعالیامنیتملیگفت:رویکردهایتجزیهطلبانهمیتواندبستری برای توسعه طمعورزی دشمنان عراق و زمینهساز ایجاد ناامنی و بیثباتی در آینده این کشور باشد.

بهگزارشدبیرخانهشورایعالیامنیتملی،سرلشکرعرفانمحمودعبدالغفور عبداهلل الحیالی، وزیر دفاع عراق که به تهران سفر کرده است، با دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون آخرین تحوالت منطقه و روابط دفاعی میان دو کشور با وی گفتوگو کرد. علی شمخانی در این دیدار با تجلیل از ایستادگی حماسی مردم، ارتش و نیروهای مردمی عراق برابر تهدیدات گروههای تروریستی اظهار کرد: همکاری نزدیک میان کش//ورهای قربانی تروریسم در منطقه به منظور مقابله نظامی، امنیتی و فرهنگی با تروریسم ضرورتی اجتنابناپذیر و عاملی بازدارنده در مسیر ش//کلگیری مجدد تروریسم و دخالت نظامی بیگانگان به بهانه مقابله با آنان خواهد بود. وی افزود: در حالی که مقامات آمریکایی و ائتالف ادعایی مقابله با تروریسم، بازپسگیری مناطق اشغالشده از سوی داعش را نیازمند نبردی هفت ساله عنوان میکردند، دولت، ارتش و نیروهای مردمی عراق با حمایت مرجعیت دینی و با اتکا به توان و استعداد بومی خود توانستند در مدت کوتاهی سرزمینهای اشغالی را آزاد کنند و تروریستهای تکفیری را به خاک مذلت بنشانند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام وحدت سرزمینی و یکپارچگی ملی در عراق را ضامن ثبات، امنیت و حفظ منافع همه اقوام و طوایف عراق دانست و تصریح کرد: رویکردهای تجزیهطلبانه میتواند بستری برای توسعه طمعورزی دشمنان عراق و زمینهساز ایجاد ناامنی و بیثباتی در آینده این کشور باشد. نماینده مقام معظم رهبری تاکید کرد: دولت و ملت جمهوری اسالمی ایران همچون گذشته پشتیبان نیروهای مسلح عراق خواهند بود و در راستای استقرار کامل امنیت و آرامش در این کشور و محو کامل تهدیدات تروریستی در تمام عرصههای مورد نیاز از جمله بازسازی و توسعه شهرها همکاری خواهند داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحوالت منطقه به ویژه جنایتهای اخیر رژیم صهیونیس//تی در قدس تاکید کرد: قیام مردم فلس//طین با گستردگی کمسابقه در مسجداالقصی پاسخ کوبندهای به سیاستهای سازشکارانه و توطئهآمیز پارهای از کشورهای منطقه و تالش مذبوحانه آنها برای عادیسازی روابط با غاصبان سرزمینهای اسالمی است.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش اتحاد و همدلی کش//ورهای اس//المی و اتکا به آموزهها و اشتراکات اصیل اسالمی خاطرنشان کرد: امروز جهان اسالم برابر تهدیدی تاریخی و خطرناکتر از فتنه تکفیریها قرار گرفته اس//ت و آن، به حاشیه بردن مساله فلسطین و بزرگنمایی مسایل انحرافی به عنوان تهدید اول جهان اسالم است.

سرلشکر عرفان الحیالی وزیر دفاع عراق نیز در این دیدار با ابراز قدردانی از پشتیبانیهای بیدریغ دولت، ملت و نیروهای مسلح ایران از عراق در مبارزه با تروریسم و نقش تعیینکننده این حمایتها در پیروزی ملت عراق برابر داعش تاکید کرد: باتوجه به اهداف و منافع مشترک ایران و عراق، تقویتساز و کارهای گسترش همکاریها در عرصههای مختلف ضروری است. وی افزود: ارتش عراق به صورت مستقل و متکی به تجربههای سالهای اخیر خود با هرگونه تجاوز و اشغال خاک این کشور برخورد کرده و اجازه شکلگیری فتنه جدید و اقدامات غیرقانونی با هدف تجزیه عراق را نخواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.