سازمانمللبافوریتبهبررسیتحوالتدر سرزمینهایاشغالیبپردازد

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- س//خنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: فلسطین مظلوم همچنان مساله اول جهان اسالم است و رژیم صهیونیستی به عنوان منبع و منشأ اصلی تروریسم دولتی و وحشتپراکنی در منطقه عمل میکند. بهرام قاسمی تداوم اقدامات تجاوزکارانه و سرکوب وحشیانه مردم مظلوم فلس//طین در قدس اش//غالی را که به بهانه ممانعت از ورود نمازگزاران فلس//طینی به مسجداالقصی برای ادای فریضه نماز آغاز شده به شدت محکوم و افکارعمومی، رسانهها و همه آزاداندیشان و ملتها و دولتهای جهان را به حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مقابله با تجاوزات و اقدامات ضدانسانی صهیونیس//تهای غاصب دعوت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتقاد از سکوت و بیعملی برخی کشورهای منطقه که داعیه اسالممداری و محوریت جهان اسالم را دارند، اظهار داشت: از مجامع بینالمللی به خصوص سازمان ملل متحد میخواهیم با فوریت به بررسی تحوالت تاسفبار در سرزمینهای اشغالی پرداخته و با قاطعیت در برابر سرکوبگری و سیاستهای تبعیضنژادی و تبعیض مذهبی رژیم صهیونیستی بایستند. همچنین از مجامع بینالمللی و نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان علمی و فرهنگی و آموزشی ملل متحد )یونسکو( میخواهیم تا با عمل به وظایف خود به محکومیت جدی و قاطع با سیاستهای ضدانسانی، ضدفرهنگی و مخالف قواعد و مقررات حقوقبشری رژیم صهیونیستی بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.