پایبندیبهحقوقشهروندیازاصولگفتمان اصالحطلبیاست

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- رییس فراکسیون امید با بیان اینکه جامعهای که نسبت به حقوق شهروندی خود آگاه باشد اجازه ظلم به شهروندان و تعدی به حقوق خود را نمیدهد، گفت: پایبندی به حقوق شهروندی یکی از اصول اصلی گفتمان اصالحطلبیاستکهمهمترینآنبهرسمیتشناختنصدایمخالفاست. امیدوارم جریان رقیب هم به این باور برسد که باید حقوق شهروندی مخالف خود را به رسمیت بشناسد. محمدرضا عارف در دیدار با اعضای هیات رییسه دبیرخانهدائمیکنگرهبینالمللیحقوقشهروندی،حقوقشهروندیراازمسایل مهمودرجهتپیادهسازیفصلسومقانوناساسیدانستوگفت:همدرذات انقالب،همدرنگاهبنیانگذارانقالباسالمیوهمدربطنقانوناساسیبهحقوق شهروندی توجه ویژه شده است ولی متاسفانه تاکنون به دالیل مختلف مورد توجهجدیقرارنگرفتهاست.عارفبرلزومآشناییجوانانباحقوقشهروندی ازراهتدریسحقوقشهروندیقانوناساسیتاکیدکردوگفت:جامعهایکه نسبت به حقوق شهروندی خود آگاه باشد اجازه ظلم به شهروندان و تعدی به حقوق خود را نمیدهد به همین دلیل باید آشنایی باحقوق شهروندی در مراکز علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد. وی نخبگان و توده مردم را مخاطباناصلیاعضایکنگرهحقوقشهروندیدانستوبرلزومفرهنگسازی حقوقشهروندیدرجامعهتاکیدکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.