ایرانبههیچوجهزیربارمذاکرهمجدد برجامنمیرود

Jahan e-Sanat - - News -

خانه ملت- رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران مبنی بر اینکه برجام یک توافق دوجانبه نیست که بتوان از آن خارج شد یا درباره آن مذاکره مجدد انجام داد را حرفی کامال منطقی دانست. بروجردی گفت: وقتی پس از ماهها مذاکره سندی به امضای همه طرفهای مذاکرهکننده میرسد و شورای امنیت سازمان ملل نیز در این زمینه ضمن صدور قطعنامهای آن را تایید میکند، هیچ مفهومی ندارد که در این زمینه دوباره مذاکرهای صورت پذیرد. وی همچنین با اشاره به سخنان دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا مبنی بر مذاکره پیرامون برجام، افزود: این موضوع از جمله جرزنیهای آمریکاست که میتوان آن را حرکتی غیرمنطقی خواند. بروجردی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران به هیچوجه زیر بار این پیشنهاد غیرمنطقی نخواهد رفت. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هیچ کدام از طرفهای دیگر مذاکرهکننده این پیش//نهاد آمریکا را به هیچوجه قبول ندارند، تصریح کرد: آمریکا در این مقوله در انزوا قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.