همکاریروحانیباهمهفراکسیونهایمجلس

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتتاکیدکرد:روحانیدرانتخابهای گرایشهای سیاسی افراد را دنبال نمیکند و کسی که شایستهتر باشد را انتخاب میکند. سید محمود واعظی در پاسخ به این سوال که با توجه به حمایت اصالحطلبان از روحانی در طول چهار سال گذشته و به ویژه انتخابات ریاستجمهوری،اینانتظاروجودداردکهدولتدوازدهماصالحطلبترازدولت یازدهمباشد.چقدررییسجمهوربهاینمطالبهپاسخخواهندداد،خاطرنشان کرد:آقایرییسجمهورچهدرایامانتخاباتریاستجمهوریوچهپسازآن، اعالم کردند دولت من، دولت فراجناحی است. وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که فکر نمیکنید عدم حضور نیروهای همسو با رییسجمهور و تداوم حضور مدیران غیر همراه با وی میتواند پشتوانه روحانی را تضعیف کند، ابراز داشت:آقایروحانیدرانتخابهایشبهگرایشهایسیاسیافرادتوجهنمیکند وهرکسکهشایستهترازدیگرانباشدراانتخابمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.