آغازبهکارنشستهایکمیتهمشترکحقوقیو فنی ایران و عراق

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-دورجدیدنشستهایکمیتهمشترکحقوقیوفنیایرانوعراق با حضور مدیران و کارشناسان ذیربط دو کشور در بغداد برگزار شد. در این دور از گفتوگوها که زیرنظر حسین جابریانصاری، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه و نزار خیراهلل، معاون وزارت خارجه عراق برگزار شده و تا امروزادامهدارد،جمهوریاسالمیایرانباتیمیکاملازمتخصصانسیاسی، حقوقی، نظامی، نقش//هبرداری، بنادر و کشتیرانی و طرف عراقی نیز با تیم مشابهیحضوریافتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.