برگزاری مراسم غبارروبی حرم امام رضا )ع( با حضوررهبرانقالب

Jahan e-Sanat - - News - خبر

ایس/نا- در آستانه دهه کرامت، مراس//م غبارروبی ضریح مطهر حرم ثامنالحجج حضرت علی بن موسیالرضا علیهالسالم، در فضایی معنوی و با حضوررهبرمعظمانقالبواقشارمختلفمردمبرگزارشد.رهبرانقالباسالمی سنواتگذشتهنیزدراینمراسممعنویکهازجملهبرنامههایمستمرآستان قدسرضویاست،حضورداشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.