سفراستراتژيك اردوغانبهخليجفارس

Jahan e-Sanat - - News -

رييسجمهور تركيه ديروز سفر دو روزه خود را به چند كشور در خليجفارس آغاز كرد. هدف از اين ديدار تالش براي ميانجيگري درخصوص قطع رابطه تعدادي از كشورهاي عربي با قطر است.

اردوغان، سفر خود را از عربستانسعودي آغاز كرده و سپس به كويت ميرود. كويت در اين منازعه نقش ميانجي را ايفا كرده است، رييسجمهور تركيه سپس به قطر ميرود. اردوغان براي انجام نقش ميانجيگري محدوديتهايي دارد. تركيه در اين بحران از موضع قطر حمايت كرده است اگرچه تالش دارد تا بهعنوان كشوري كه با عربستانسعودي مخالفت ميكند، ديده نشود.

پيشتر به دنبال بحران قطر، رييسجمهور تركيه، برخورد عربستان سعودي و متحدانش با قطر را محكوم كرد و آن را غيرانساني و خالف ارزشهاي اسالمي خواند. اردوغان رفتار عربستان، مصر، امارات متحده عربي و بحرين با قطر را به حكم اعدام تشبيه كرد و متعهد شد كه تركيه براي مواجهه با بحران به قطر كمك كند.

اردوغان در س//خناني در اواس//ط ژوئيه و در ارتباط با بحران قطر گفت كه اشتباهي بسيار بزرگ در حال وقوع است و از ملك سلمان خواست به عنوان بزرگتر منطقه خليجفارس، بحران را حل كند.

اردوغان پيش از ترك فرودگاه استانبول به مقصد رياض در يك كنفرانس خبري گفت: هيچكس از ادامه بحران قطر سودي نبرده و نميبرد. از زمان به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در تركيه، آنكارا يكي از متحدان استراتژيك و ايدئولوژيك قطر است؛ فارغ از روابط اقتصادي، نظامي و ديپلماتيك گسترده، دو كشور از جنبشهاي سياسي نزديك به اخوانالمسلمين در جهان عرب حمايت ميكنند. برچيدن پايگاه نظامي تركيه در قطر، يكي از خواستهاي سيزدهگانه عربستان و متحدانش براي رفع محاصره و از سرگيري روابط با اين كشور بود.

اردوغان در كنفرانس خبري در فرودگاه اس//تانبول گفت: جهان اس//الم به همكاري و اتحاد نياز دارد و نه به تفرقه جديد. نقش تركيه در جهان عرب در زمان باال گرفتن تالطم سياسي در سالهاي 2011 و 2012 )موسوم به بهار عرب(، اوج گرفت. خالد مشعل، رييس وقت دفتر سياسي جنبش حماس در سال 2012 رجب طيب اردوغان را رهبر مسلمانان جهان خوانده بود.

روز 5 ژوئن سالجاري اين چهار كشور عرب با متهم كردن قطر به حمايت از تروريسم و دنبال كردن يك سياست خارجي مغاير منافع كشورهاي عرب روابط سياسي خود با اين اميرنشين را قطع كردند و يك رشته تحريم اقتصادي را عليه اين اميرنشين به اجرا گذاشتند. چند كشور ديگر عرب نيز روابط خود را با قطر قطع كردند يا سطح آن را كاهش دادند.

سپسروز22 ژوئن،اينچهاركشورسيزدهشرطازجملهقطعارسالكمك مالي از قطر براي برخي گروههاي منطقه، تعطيلي شبكه خبري الجزيره، كاهش روابط با ايران، توقف اعطاي شهروندي به اتباع اين چهار كشور و تعطيلي يك پايگاه نظامي تركيه را براي از س//رگيري روابط مطرح كردند و به قطر ده روز فرصت دادند تا تمامي اين خواستهها را برآورده كند يا با فشار بيشتري مواجه ميشود. اگرچه اكنون كشورهاي تحريمكننده قطر درخواستهاي خود از دولت اين اميرنشين را تعديل كردهاند.

چند روز پيش )91ژوئيه/ 28 تير(، ديپلماتهاي ارشد عربستان سعودي، امارات متحده عربي، بحرين و مصر در يك نشست خبري در دفتر نمايندگي دائم امارات در سازمان ملل متحد گفتهاند كه ديگر بر اجراي دقيق خواستههاي

گانه خود از سوي قطر براي پايان دادن به تحريم سياسي و اقتصادي آن كشور اصرار نميورزند و ضرباالجل تعيين شده قبلي نيز ديگر مورد نظر آنان نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.