كاهش 10 درصدي محبوبیت ماكرون

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

دويچهوله- ارتش روسيه اعالم كرد كه با مخالفان ميانهرو رژيم سوريه درباره چند منطقه امن به توافق رسيده است. اين توافق با وساطت مصر صورت گرفته و از قرار معلوم ايران در آن نقشي نداشته است.

موافقتنامه امضاش//ده در قاهره، مرزهاي چهار منطقه كاهش تنش در غوطه ش//رقي، واقع در شرق دمشق و همچنين چگونگي حفاظت و كنترل آنها را تعيين ميكند. عالوه بر اين، اختيارات نيروهاي محافظ، محل استقرار آنها و نيز مسيرهاي امدادرساني و مناطق عبور غيرنظاميان مشخص شده است.

- براس//اس يك نظرسنجي كه ديروز منتشر شد، ميزان محبوبيت رييسجمهور جديد فرانسه نسبت به ماه گذشته 10 درصد كاهش يافته و به 54 درصد رسيده است. اگرچه رييسجمهور جديد فرانسه شروع قدرتمندي در عرصه جهاني داشت و اكثريت قاطع را در پارلمان كشورش به دست آورد اما سه ماه نخس//ت رياستجمهورياش بدون مشكل و دردسر هم نبوده است. پس از اختالفات بر سر كاهش بودجه كه منجر به استعفاي يكي از فرماندهان پرطرفدار ارتش فرانسه شد، ماكرون از سوي مخالفان و مطبوعات به عنوان يك فرد ناشي بهشدتموردانتقادقرارگرفت.اينرييسجمهور93 سالههمچنينازيكاليحه مناقشهبرانگيز براي تقويت قوانين امنيتي فرانسه حمايت كرده كه گروههاي حقوق بشري آن را به عنوان قوانين سخت و بيرحمانه توصيف كردهاند. اكثريت حزب ماكرون در پارلمان نيز باعث بروز نگرانيهايي شده به طوري كه مخالفان و چندين روزنامه فرانسوي نسبت به تمركز قدرت در رياستجمهوري ابراز نگراني كردهاند. براساس نظرسنجي پايگاه Ifop كه براي روزنامه ژورنال دو دومانش صورت گرفته تعداد افرادي كه نسبت به عملكرد ماكرون رضايت داشتهاند، نسبت به ماه ژوئن كه 64 درصد بود، 10 درصد كاهش يافته است. اين نظرسنجي كه از 17 تا 22 ژوئيه انجام شد و در آن 1947 نفر شركت داشتند نشان داد، ميزان محبوبيت ادواردفيليپ،نخستوزيرفرانسههشتدرصدكاهشيافتهوبه65 درصدرسيده است. ماكرون به عنوان جوانترين رييسجمهور تاريخ فرانسه، از ماه مي كه زمام امور را در دست گرفت تالش كرد تصويري از يك شخص قدرتمند را به نمايش بگذارد و در جريان اختالفش با فرماندهان نظامي صريحا نشان داد كه به عنوان فرمانده كل قوا اجازه هيچ نافرماني را نميدهد.

AFP

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.