گرانترين كشتي جنگي جهان به ناوگان آمريكا پيوست

Jahan e-Sanat - - News -

نامشراازيكرييسجمهورپيشينگرفته،03 ميليارددالر صرف پژوهش و طراحياش شده و قيمتش 13 ميليارد دالر است: »يو اس اس جرالد فورد«. دونالد ترامپ براي استفاده از پيشرفتهترينناوهواپيمابرجهانبيتابيميكند.رييسجمهور اياالت متحده شنبه گذشته گرانترين ناو هواپيمابر تاريخ را رسما در اختيار نيروي دريايي گذاشت. او بارها گفته است كه قصد دارد، ارتش آمريكا را مجهزتر كند و براي استفاده هر چه زودترازتازهترينجنگافزارنيرويدريايياش)يواساسجرالد فورد( بيتابي ميكند. او گفت: ناوگان دريايي ما پس از جنگ جهاني اول به اين اندازه كوچك نبوده كه امروز هست؛ آن هم در اين دوران سخت. به همين دليل ترامپ با نمايندگان صنايع وكارشناساننيرويدرياييمشورتكردهوبهايننتيجهرسيده اس//ت كه بايد بيش از پيش براي نيروي دريايي هزينه كرد. رييسجمهور آمريكا خواهان دوازدهمين ناو جنگي در ناوگان دريايياش است و به گفته ناظران، ساخت آن )كه نام جان اف كنديرايدكميكشد(بهزوديبهپايانميرسد.درحالحاضر رييسجمهورحتينميتواندازناوآمادهشده»يواساسجرالد فورد« استفاده كند، زيرا قرار است نخستين ماموريت اين ناو جنگي سوپرمدرن در سال 2020 آغاز شود. ويژگيهايناوجديد پژوهش//گران نظامي آمريكايي طي چندين سال 30 ميليارد دالر صرف پژوهش و طراحي »يو اس اس جرالد فورد« كردند تا باالخره در سال 2009 ساخت اين كشتي غولآسا با بودجه هفت ميليارد دالر آغاز شد اما تا پايان كار هزينه ساخت آن به 31ميليارد دالر رسيد.

اين ن//او كه قادر به حمل ح//دود 90 فروند هواپيما و هليكوپت//ر جنگي اس//ت، جايگزين ن//او »يو اس اس نيميتز« ميشود.

ط//ول و عرض آن ) 300 و 40 متر( تقريبا هماندازه نيميتز اس//ت اما داراي تكنولوژي بس//يار پيشرفتهتر از آن است.

از تجهيزات پيش//رفته آن ميتوان به سيستم الكترو مغناطيس//ي پرتاب هواپيما اشاره كرد كه در مدل قبلي با سيس//تم هيدروليك انجام ميش//د. سيس//تم پرتاب هواپيماي ناو جديد قادر است در هر 30 ثانيه يك جت جنگن//ده را پرت//اب كند. دو ويژگي مه//م ديگر اين ناو هواپيمابر اس//تفاده از رآكتور هس//تهاي براي توليد برق بيشتر و بدنه اس//تيلث آن است كه قابليت رادارگريزي ناو جنگي را افزايش داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.