انتقاد تند ريیسجمهور آلمان از اردوغان

Jahan e-Sanat - - News -

دويچهوله- رييسجمهور آلمان سياس//تهاي همت//اي ترك خود را غيرعادي و غير ديپلماتيك خواند. در مقابل رجب طيب اردوغان دخالت در امور داخلي تركيه را ممنوع اعالم كرد. فضاي روابط ميان آلمان و تركيه روز به روز تاريكتر ميشود. پس از اظهارات و اقدامات وزير خارجه آلمان عليه تركيه، فرانك والتر اش//تاينماير نيز انتقادات تندي عليه آنكارا مطرح كرد. اشتاينماير شنبهشب گذشته رجب طيب اردوغان را متهم كرد كه بسياري از كساني را كه در دولت، با او و حزبش همكاري ميكردند در سالهاي اخير تحت تعقيب قرار داده و دستگير كرده و به زندان انداخته و دهانشان را بسته است. او تصريح كرد: نميتوانيم اين را بپذيريم.

رييسجمهور آلمان همچنين تاكيد كرد كه موضعگيري روشن و صريح در قبال اين اقدامات الزمه عزت نفس آلمان است. اشتاينماير همچنين از نامه وزير خارجه آلمان خطاب به تركهاي مقيم آلمان قدرداني و آن را يك اقدام خوب و بهموقع توصيف كرد. زيگمار گابريل در اين نامه كه در روزنامهبيلد به زبانهاي آلماني و تركي منتشر شد خطاب به تركهاي ساكن آلمان نوشت: صرف نظر از اينكه روابط ميان تركيه و آلمان تا چه حد دشوار باشد براي ما روشن است كه شما، مردم تركتبار در آلمان به ما تعلق داريد، چه گذرنامه آلماني داشته باشيد و چه نداشته باشيد. براساس نظرسنجي روزنامه بيلد،67 درصد مردم آلمان معتقدند دولت اين كشور تحت تاثير اردوغان است و به اندازهكافيبهسياستهاياوانتقادنميكند.تنها21 درصدپرسششوندگان اينگونه فكر نميكنند و 12 درصد ديگر نيز نظري ندادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.