فراخوان اپوزيسیون ونزوئال براي اعتصاب سراسري

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- اپوزيسيون ونزوئال خواهان برگزاري اعتصاب سراسري دو روزه عليه رييسجمهور اين كشور شد.

ائتالف اپوزيسيون كه تاخير 24 ساعته را در چند روز گذشته برنامهريزي كرده بود، اعالم كرد اعتصاب سراسري بعدي روزهاي سهشنبه و چهارشنبه برگزار ميشود. سيمون كانزاديال، يكي از قانونگذاران اپوزيسيون اعالم كرد: مردم ونزوئال تسليم نخواهند شد. آنها به خيابانها خواهند آمد تا از دموكراسي و قانون اساسي حمايت كنند.

در عي//ن حال درگيريها و تظاهرات در ونزوئال ادامه دارد. هزاران نفر از معترضان ونزوئاليي كه بار ديگر دست به تظاهرات زده و به سمت ديوان عالي اين كشور در حركت بودند، با نيروهاي گارد ملي درگير شدند.

همچنين دولت كاراكاس آماده مقابله با چالش ديگري عليه اختياراتش است و يكي از 33 فردي را كه از سوي كنگره تحت كنترل اپوزيسيون ونزوئال به ديوان عالي معرفي شده بود، بازداشت كرد. خوليو بورگس، از رهبران كنگره ونزوئال در پيامي توئيتري گفت: بازداش//ت آنجل زرپا بخشي از آزار و اذيت ديكتاتوري نيكالس مادورو است. دولت سوسياليست كاراكاس علت بازداشت زرپا را اعالم نكرده است.

كنگرهونزوئالجمعهبهجايگزينشدنهمهقضاتديوانعاليتحتكنترل دولت با 33 قاضي جديد راي مثبت داد كه شامل حضور زرپا هم ميشد و بخشي از يك چالش رو به رشد براي مشروعيت دولت است. ديوان عالي و دولت كاراكاس تاكيد دارند كه جايگزيني مذكور مغاير قانون اساسي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.