روسيه ميتواند آمريكا را از سوريه بيرون كند

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- يكي از ژنرالهاي ارشد آمريكا گفت، جايگاه نظامي نيروهاي آمريكا به اندازه روسيه در سوريه معتبر نيست و ممكن است آنها پس از شكست داعش اخراج شوند. رييس فرماندهي عملياتهاي ويژه آمريكا در انجمن امنيتي اسپن در كلورادو گفت كه روسيه برخالف آمريكا، به دعوت دولت سوريه در اين كشور فعاليت دارد. ژنرال توماس گفته است: مساله بغرنج اينگونه است؛ ما در خاك سوريه فعاليت ميكنيم. روسها، حاميان و طرفداران آنها تركها را از س//وريه اخراج كردهاند. ما يك روز با آن موقع كه روسها به ما بگويند آمريكا چرا هنوز در سوريه هستي؟ فاصله داريم. اگر روسها اين رويه را در پيش بگيرند، شايد ما بخواهيم بمانيم و توانايي انجام آن را هم نداريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.