شرط امارات براي مذاكره با قطر

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- وزير مش//اور در امور خارج//ه امارات تاكيد كرد، قطر بايد سياستهاي خود را تغيير دهد تا امكان انجام مذاكره با اين كشور فراهم آيد. امارات متحده در كنار عربستان، بحرين و مصر ماه گذشته قطر را با طرح اتهام حمايت از گروههاي تروريستي تحريم كردند. انور قرقاش گفت: درخواستي كه از سوي شيخ تميم بنحمد آلثاني، امير قطر براي انجام مذاكرات مطرح شده، مورد استقبال است اما اين درخواست تنها در صورتي قابل تحقق خواهد بود كه دوحه دست به انجام تغييراتي در سياستهاي خود بزند. وي افزود: آرزو ميكردم سخنراني امير قطر حامل طرح بازنگري در مواضع و دعوت براي تماس باشد. مواضع آنها معروف است و تكرار اين مواضع تنها بحران را بيشتر ميكند. ما نيز معتقديم مذاكره ضروري و خوب است اما ستون آن بازگشت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.