يك هيات روس به سوريه ميرود

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- يك نماينده روس اعالم كرد كه هياتي از نمايندگان مجلس دوماي روسيه و شخصيتهاي ديگر در ماه اوت به سوريه سفر ميكنند. نيكواليآنتوشكنخاطرنشانكردكهاينهياتمتشكلازنمايندگانمجلس دومايروسيهوشخصيتهايغيردولتياستكهدرماموريتيانساندوستانه در ماه اوت به سوريه سفر ميكند. وي خاطرنشان كرد: جمعيت سراسري كهنه سربازان روس اين سفر را سازماندهي كرده است. اين نماينده روس افزود: ما در اين س//فر ابزارهاي آموزش//ي، بازيها و تهويهكنندههاي هوا و كتابهاي//ي را ب//راي ايجاد يك كتابخانه و تجهيزاتي را براي يك مركز روانشناسي به سوريه ميبريم. وي خاطرنشان كرد: اين هيات كمكهاي انساني به ويژه غذا و البسه را در اختيار كودكان سوري قرار ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.