طالبان07 غيرنظاميرادرافغانستانربود

Jahan e-Sanat - - News -

BBC - گروه طالبان 70 غيرنظامي را در افغانس//تان ربود و 7 نفر از آنان را نيز به قتل رس//اند. فرمانده پليس قندهار اعالم كرد كه گروه طالبان از سه روستاي شهر شاوليكوت اين واليت، حدود 70 غيرنظامي را ربوده است. به گفته اين فرمانده پليس، طالبان هفت نفر از ربودهشدگان را به قتل رسانده است. گفته ميشود كه طالبان آنان را به اتهام همكاري با دولت افغانستان ربوده است. كميسيون مستقل حقوقبشر افغانستان خبر ربوده شدن 70 غيرنظامي را تاييد و اين عمل را به شدت محكوم كرده است. اين سازمان اعالم كرد كه طالبان اين افراد را چند روز پيش از خانههايشان ربوده و هفت نفر از آنان را كشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.