بازداشت چهار زن آلماني عضو داعش در عراق

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مسووالن عراقي چهار زن آلمانيتبار را كه ظرف سالهاي اخير به داعش ملحق شده بودند، در يكي از زندانها در حبس نگه داشتهاند.

مجله اشپيگل آلمان گزارش داد كه مسووالن عراقي در يكي از زندانها چهار زن آلماني را در حبس نگه داشتهاند كه ظرف سالهاي اخير به داعش ملحق شده بودند و در بين آنها يك دختر 16 ساله نيز است. اين مجله گزارش داد كه اين زنان از كمكهايي از سوي كنسولگري برخوردار هستند. مقامات ديپلمات اخيرا به مالقات چهار زن آلماني در زنداني در فرودگاه بغداد رفتهاند و اعالم كردهاند شرايط نگهداري اين افراد خوب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.